Shop Acc LQ 800K đến 900K

Acc liên quân có giá trên 800K đến dưới 900K chất lượng uy tín

Giảm 30%
Liên Quân Z4068
TLT: 55% Vàng: 335K Dấu ấn: 15 Thẻ đổi tên: 9 Số trận: 6.128

Liên Quân Z4068

Trợ giá thêm -80,150đ
» Rank mùa trước: Cao Thủ 4*
» Tướng: 118  » Skin: 269  » Ngọc III: 180v
1,145,000đ 721,350đ -10%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -80,150đ. Thời gian có hạn.

Giảm 50%
Liên Quân VIP166
TLT: 51% Thẻ đổi tên: 1 Số trận: 3.631

Liên Quân VIP166

Trợ giá thêm -80,800đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 2
» Tướng: 97  » Skin: 194  » Ngọc III: 217v
1,616,000đ 727,200đ -10%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -80,800đ. Thời gian có hạn.

Giảm 34%
Liên Quân Z4034
TLT: 52% Vàng: 563K Dấu ấn: 20 Thẻ đổi tên: 74 Số trận: 7.692 QUÂN HUY: 45

Liên Quân Z4034

Trợ giá thêm -82,038đ
» Rank mùa trước: Cao Thủ 1*
» Tướng: 118  » Skin: 289  » Ngọc III: 300v
1,243,000đ 738,342đ -10%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -82,038đ. Thời gian có hạn.

Giảm 38%
Liên Quân Z3886
TLT: 48% Vàng: 152K Dấu ấn: 7 Thẻ đổi tên: 8 Số trận: 9.576

Liên Quân Z3886

Trợ giá thêm -82,522đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 4
» Tướng: 118  » Skin: 256  » Ngọc III: 230v
1,331,000đ 742,698đ -10%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -82,522đ. Thời gian có hạn.

Giảm 33%
Liên Quân Z4307R
TLT: 49% Vàng: 107K Dấu ấn: 10 Số trận: 12.725 Mác chiến tướng

Liên Quân Z4307R

Trợ giá thêm -82,812đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 3
» Tướng: 116  » Skin: 237  » Ngọc III: 200v
1,236,000đ 745,308đ -10%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -82,812đ. Thời gian có hạn.

Giảm 46%
Liên Quân Z4080
TLT: 58% Thẻ đổi tên: 2 Số trận: 802

Liên Quân Z4080

Trợ giá thêm -83,430đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 4
» Tướng: 77  » Skin: 136  » Ngọc III: 140v
1,545,000đ 750,870đ -10%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -83,430đ. Thời gian có hạn.

Giảm 27%
Liên Quân Z4106R
TLT: 51% Vàng: 200K Dấu ấn: 4 Thẻ đổi tên: 1 Số trận: 6.968

Liên Quân Z4106R

Trợ giá thêm -83,585đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 1
» Tướng: 118  » Skin: 257  » Ngọc III: 260v
1,145,000đ 752,265đ -10%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -83,585đ. Thời gian có hạn.

Giảm 40%
Liên Quân Z4415
TLT: 51% Vàng: 63K Dấu ấn: 4 Thẻ đổi tên: 5 Số trận: 4.185

Liên Quân Z4415

Trợ giá thêm -84,240đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 5
» Tướng: 113  » Skin: 206  » Ngọc III: 225v
1,404,000đ 758,160đ -10%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -84,240đ. Thời gian có hạn.

Giảm 39%
Liên Quân Z4045
TLT: 51% Vàng: 51K Dấu ấn: 5 Thẻ đổi tên: 5 Số trận: 4.526

Liên Quân Z4045

Trợ giá thêm -84,973đ
» Rank mùa trước: Bạch Kim 2
» Tướng: 116  » Skin: 228  » Ngọc III: 252v
1,393,000đ 764,757đ -10%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -84,973đ. Thời gian có hạn.

Giảm 45%
Liên Quân Z4089
TLT: 51% Vàng: 577K Dấu ấn: 18 Thẻ đổi tên: 20 Số trận: 11.041 Mác chiến tướng

Liên Quân Z4089

Trợ giá thêm -86,130đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 3
» Tướng: 118  » Skin: 283  » Ngọc III: 300v
1,566,000đ 775,170đ -10%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -86,130đ. Thời gian có hạn.

Giảm 43%
Liên Quân Z4421
TLT: 50% Vàng: 61K Dấu ấn: 7 Thẻ đổi tên: 4 Số trận: 4.428

Liên Quân Z4421

Trợ giá thêm -86,868đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 5
» Tướng: 117  » Skin: 209  » Ngọc III: 198v
1,524,000đ 781,812đ -10%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -86,868đ. Thời gian có hạn.

Giảm 29%
Liên Quân Z4060
TLT: 52% Vàng: 322K Dấu ấn: 22 Thẻ đổi tên: 61 Số trận: 11.302

Liên Quân Z4060

Trợ giá thêm -86,975đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 2
» Tướng: 118  » Skin: 272  » Ngọc III: 250v
1,225,000đ 782,775đ -10%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -86,975đ. Thời gian có hạn.