Shop Acc LQ Có Mức Rank Kim Cương

Acc liên quân có thứ hạng rank kim cương chất lượng uy tín

Giảm 68%
Liên Quân Z4238
TLT: 62% Dấu ấn: 4 Thẻ đổi tên: 2 Số trận: 599

Liên Quân Z4238

Trợ giá thêm -17,152đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 3
» Tướng: 54  » Skin: 72  » Ngọc III: 100v
268,000đ 68,608đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -17,152đ. Thời gian có hạn.

Giảm 62% TOP
Liên Quân Z4232
TLT: 54% Thẻ đổi tên: 8 Số trận: 542

Liên Quân Z4232

Trợ giá thêm -19,304đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 3
» Tướng: 50  » Skin: 69  » Ngọc III: 70v
254,000đ 77,216đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -19,304đ. Thời gian có hạn.

Giảm 53%
Liên Quân Z4374
TLT: 56% Vàng: 64K Dấu ấn: 8 Số trận: 2.200

Liên Quân Z4374

Trợ giá thêm -22,842đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 3
» Tướng: 70  » Skin: 69  » Ngọc III: 300v
243,000đ 91,368đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -22,842đ. Thời gian có hạn.

Giảm 67%
Liên Quân Z4352
TLT: 50% Thẻ đổi tên: 5 Số trận: 1.757

Liên Quân Z4352

Trợ giá thêm -25,212đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 4
» Tướng: 78  » Skin: 103  » Ngọc III: 150v
382,000đ 100,848đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -25,212đ. Thời gian có hạn.

Giảm 65%
Liên Quân Z4381
TLT: 55% Dấu ấn: 1 Thẻ đổi tên: 2 Số trận: 1.715

Liên Quân Z4381

Trợ giá thêm -26,110đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 5
» Tướng: 67  » Skin: 101  » Ngọc III: 130v
373,000đ 104,440đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -26,110đ. Thời gian có hạn.

Giảm 63%
Liên Quân Z4222
TLT: 55% Thẻ đổi tên: 5 Số trận: 1.506

Liên Quân Z4222

Trợ giá thêm -26,862đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 5
» Tướng: 67  » Skin: 78  » Ngọc III: 120v
363,000đ 107,448đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -26,862đ. Thời gian có hạn.

Giảm 51%
Liên Quân Z4233
TLT: 49% Thẻ đổi tên: 13 Số trận: 1.133

Liên Quân Z4233

Trợ giá thêm -27,930đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 5
» Tướng: 50  » Skin: 79  » Ngọc III: 70v
285,000đ 111,720đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -27,930đ. Thời gian có hạn.

Giảm 68%
Liên Quân Z4242
TLT: 55% Thẻ đổi tên: 5 Số trận: 927

Liên Quân Z4242

Trợ giá thêm -29,184đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 1
» Tướng: 53  » Skin: 77  » Ngọc III: 130v
456,000đ 116,736đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -29,184đ. Thời gian có hạn.

Giảm 66%
Liên Quân Z4354
TLT: 58% Dấu ấn: 3 Thẻ đổi tên: 10 Số trận: 1.249

Liên Quân Z4354

Trợ giá thêm -31,144đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 2
» Tướng: 79  » Skin: 121  » Ngọc III: 160v
458,000đ 124,576đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -31,144đ. Thời gian có hạn.

Giảm 53%
Liên Quân Z3556
TLT: 59% Dấu ấn: 6 Thẻ đổi tên: 3 Số trận: 1.135

Liên Quân Z3556

Trợ giá thêm -31,302đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 2
» Tướng: 63  » Skin: 54  » Ngọc III: 240v
333,000đ 125,208đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -31,302đ. Thời gian có hạn.

Giảm 55%
Liên Quân Z4196
TLT: 61% Thẻ đổi tên: 19 Số trận: 932

Liên Quân Z4196

Trợ giá thêm -32,220đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 2
» Tướng: 72  » Skin: 113  » Ngọc III: 160v
358,000đ 128,880đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -32,220đ. Thời gian có hạn.

Giảm 50%
Liên Quân Z3257
TLT: 54% Dấu ấn: 1 Thẻ đổi tên: 5 Số trận: 2.939

Liên Quân Z3257

Trợ giá thêm -32,500đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 1
» Tướng: 80  » Skin: 106  » Ngọc III: 160v
325,000đ 130,000đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -32,500đ. Thời gian có hạn.