Acc liên quân VIP

Tập hợp tất cả acc giá trị cao, acc VIP có giá tốt nhất, giá từ cao xuống thấp

Giảm 60%
Acc Liên Quân VIP15
TLT: 53% Vàng: 826K Thẻ đổi tên: 108 Mác chiến tướng

Acc Liên Quân VIP15

Trợ giá thêm -765,960đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 3
» Tướng: 115  » Skin: 663  » Ngọc III: 300v
38,298,000đ 14,553,240đ -5%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -765,960đ. Thời gian có hạn.

Giảm 55%
Liên Quân VIP90
TLT: 51% Vàng: 557K Dấu ấn: 11 Thẻ đổi tên: 9 Số trận: 11.474 Mác chiến tướng Acc đã cọc 4.240.900

Liên Quân VIP90

Trợ giá thêm -612,045đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 4
» Tướng: 116  » Skin: 558  » Ngọc III: 330v
27,202,000đ 11,628,855đ -5%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -612,045đ. Thời gian có hạn.

Giảm 54%
Liên Quân VIP108
TLT: 53% Thẻ đổi tên: 1 Số trận: 1.670

Liên Quân VIP108

Trợ giá thêm -422,809đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 1
» Tướng: 69  » Skin: 213  » Ngọc III: 182v
18,383,000đ 8,033,371đ -5%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -422,809đ. Thời gian có hạn.

Giảm 38%
Liên Quân VIP146
TLT: 50% Vàng: 123K Dấu ấn: 1 Thẻ đổi tên: 21 Số trận: 4.666

Liên Quân VIP146

Trợ giá thêm -318,835đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 2
» Tướng: 116  » Skin: 291  » Ngọc III: 45v
10,285,000đ 6,057,865đ -5%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -318,835đ. Thời gian có hạn.

Giảm 16%
Liên Quân VIP97
TLT: 53% Dấu ấn: 5 Số trận: 3.635 Mác chiến tướng

Liên Quân VIP97

Trợ giá thêm -263,130đ
» Rank mùa trước: Bạch Kim 1
» Tướng: 108  » Skin: 176  » Ngọc III: 174v
6,265,000đ 4,999,470đ -5%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -263,130đ. Thời gian có hạn.

Giảm 47% TOP
Liên Quân Z2111
TLT: 51% Vàng: 273K Dấu ấn: 6 Thẻ đổi tên: 5 Số trận: 8.971

Liên Quân Z2111

Trợ giá thêm -243,190.5đ
» Rank mùa trước: Cao Thủ 15*
» Tướng: 116  » Skin: 231  » Ngọc III: 180v
9,177,000đ 4,620,619.5đ -5%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -243,190.5đ. Thời gian có hạn.

Giảm 34%
Liên Quân VIP136
TLT: 52% Dấu ấn: 4 Thẻ đổi tên: 3 Số trận: 4.667

Liên Quân VIP136

Trợ giá thêm -234,201đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 2
» Tướng: 113  » Skin: 192  » Ngọc III: 188v
7,097,000đ 4,449,819đ -5%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -234,201đ. Thời gian có hạn.

Giảm 48%
Liên Quân VIP140
TLT: 50% Vàng: 906K Dấu ấn: 15 Thẻ đổi tên: 15 Số trận: 14.033 Mác chiến tướng

Liên Quân VIP140

Trợ giá thêm -231,270đ
» Rank mùa trước: Cao Thủ 0*
» Tướng: 118  » Skin: 501  » Ngọc III: 300v
8,895,000đ 4,394,130đ -5%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -231,270đ. Thời gian có hạn.

Giảm 53%
Liên Quân VIP167
TLT: 50% Vàng: 206K Dấu ấn: 6 Thẻ đổi tên: 18 Số trận: 10.217 Mác chiến tướng

Liên Quân VIP167

Trợ giá thêm -227,832.5đ
» Rank mùa trước: Cao Thủ 2*
» Tướng: 118  » Skin: 384  » Ngọc III: 330v
9,695,000đ 4,328,817.5đ -5%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -227,832.5đ. Thời gian có hạn.

Giảm 28% TOP
Liên Quân VIP120
TLT: 55% Dấu ấn: 5 Thẻ đổi tên: 8 Số trận: 2.853 Mác chiến tướng

Liên Quân VIP120

Trợ giá thêm -222,264đ
» Rank mùa trước: Cao Thủ
» Tướng: 114  » Skin: 164  » Ngọc III: 203v
6,174,000đ 4,223,016đ -5%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -222,264đ. Thời gian có hạn.

Giảm 56%
Liên Quân VIP174
TLT: 85% Thẻ đổi tên: 14 Số trận: 2.757

Liên Quân VIP174

Trợ giá thêm -214,016đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 5
» Tướng: 73  » Skin: 198  » Ngọc III: 135v
9,728,000đ 4,066,304đ -5%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -214,016đ. Thời gian có hạn.

Giảm 30%
Liên Quân VIP143
TLT: 49% Vàng: 785K Dấu ấn: 15 Thẻ đổi tên: 14 Số trận: 12.791 Mác chiến tướng

Liên Quân VIP143

Trợ giá thêm -196,525đ
» Rank mùa trước: Cao Thủ 4*
» Tướng: 118  » Skin: 297  » Ngọc III: 297v
5,615,000đ 3,733,975đ -5%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -196,525đ. Thời gian có hạn.