Shop Acc LQ 300K đến 400K

Acc liên quân có giá trên 300K đến dưới 400K chất lượng uy tín

Giảm 35%
Liên Quân Z1334
TLT: 49% Vàng: 62K Thẻ đổi tên: 2 Số trận: 6.267

Liên Quân Z1334

Trợ giá thêm -45,337.5đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 4
» Tướng: 115  » Skin: 189  » Ngọc III: 290v
465,000đ 256,912.5đ -15%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -45,337.5đ. Thời gian có hạn.

Giảm 56%
Acc Liên Quân AC659
TLT: 49% Thẻ đổi tên: 7 Số trận: 6.440

Acc Liên Quân AC659

Trợ giá thêm -45,342đ
» Rank mùa trước: Cao Thủ 2*
» Tướng: 105  » Skin: 133  » Ngọc III: 140v
687,000đ 256,938đ -15%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -45,342đ. Thời gian có hạn.

Giảm 48%
Acc Liên Quân AC673
TLT: 53% Vàng: 12K Thẻ đổi tên: 7 Số trận: 5.832

Acc Liên Quân AC673

Trợ giá thêm -45,396đ
» Rank mùa trước: Cao Thủ 5*
» Tướng: 94  » Skin: 157  » Ngọc III: 230v
582,000đ 257,244đ -15%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -45,396đ. Thời gian có hạn.

Giảm 35%
Liên Quân Z3935
TLT: 50% Vàng: 48K Dấu ấn: 4 Thẻ đổi tên: 7 Số trận: 5.002

Liên Quân Z3935

Trợ giá thêm -60,710đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 5
» Tướng: 101  » Skin: 183  » Ngọc III: 160v
467,000đ 242,840đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -60,710đ. Thời gian có hạn.

Giảm 40%
Liên Quân Z1423
TLT: 50% Dấu ấn: 2 Thẻ đổi tên: 1 Số trận: 5.398

Liên Quân Z1423

Trợ giá thêm -45,540đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 3
» Tướng: 100  » Skin: 145  » Ngọc III: 110v
506,000đ 258,060đ -15%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -45,540đ. Thời gian có hạn.

Giảm 53% TOP
Liên Quân Z1153
TLT: 51% Vàng: 116K Dấu ấn: 9 Thẻ đổi tên: 2 Số trận: 4.670

Liên Quân Z1153

Trợ giá thêm -45,543đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 2
» Tướng: 114  » Skin: 177  » Ngọc III: 160v
646,000đ 258,077đ -15%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -45,543đ. Thời gian có hạn.

Giảm 36%
Liên Quân Z3511
TLT: 50% Dấu ấn: 8 Thẻ đổi tên: 19 Số trận: 3.556

Liên Quân Z3511

Trợ giá thêm -60,800đ
» Rank mùa trước: Cao Thủ 0*
» Tướng: 104  » Skin: 170  » Ngọc III: 300v
475,000đ 243,200đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -60,800đ. Thời gian có hạn.

Giảm 46%
Liên Quân Z1377
TLT: 52% Số trận: 2.259

Liên Quân Z1377

Trợ giá thêm -45,765đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 3
» Tướng: 87  » Skin: 142  » Ngọc III: 240v
565,000đ 259,335đ -15%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -45,765đ. Thời gian có hạn.

Giảm 46%
Liên Quân Z3721
TLT: 53% Vàng: 57K Dấu ấn: 1 Thẻ đổi tên: 25 Số trận: 3.731 QUÂN HUY: 12

Liên Quân Z3721

Trợ giá thêm -61,020đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 4
» Tướng: 104  » Skin: 160  » Ngọc III: 300v
565,000đ 244,080đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -61,020đ. Thời gian có hạn.

Giảm 51%
Liên Quân Z1878
TLT: 50% Dấu ấn: 6 Thẻ đổi tên: 6 Số trận: 4.585

Liên Quân Z1878

Trợ giá thêm -45,790.5đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 3
» Tướng: 109  » Skin: 176  » Ngọc III: 160v
623,000đ 259,479.5đ -15%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -45,790.5đ. Thời gian có hạn.

Giảm 33%
Liên Quân Z3321
TLT: 51% Thẻ đổi tên: 7 Số trận: 4.844

Liên Quân Z3321

Trợ giá thêm -61,104đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 3
» Tướng: 104  » Skin: 180  » Ngọc III: 130v
456,000đ 244,416đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -61,104đ. Thời gian có hạn.

Giảm 52%
Liên Quân Z3952
TLT: 49% Dấu ấn: 1 Thẻ đổi tên: 10 Số trận: 5.178

Liên Quân Z3952

Trợ giá thêm -61,152đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 5
» Tướng: 114  » Skin: 173  » Ngọc III: 130v
637,000đ 244,608đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -61,152đ. Thời gian có hạn.