Shop Acc LQ 4000K đến 5000K

Acc liên quân có giá trên 4000K (4 triệu) đến dưới 5000K (5 triệu) chất lượng uy tín

Giảm 56%
Liên Quân VIP174
TLT: 85% Thẻ đổi tên: 14 Số trận: 2.757

Liên Quân VIP174

Trợ giá thêm -214,016đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 5
» Tướng: 73  » Skin: 198  » Ngọc III: 135v
9,728,000đ 4,066,304đ -5%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -214,016đ. Thời gian có hạn.

Giảm 28% TOP
Liên Quân VIP120
TLT: 55% Dấu ấn: 5 Thẻ đổi tên: 8 Số trận: 2.853 Mác chiến tướng

Liên Quân VIP120

Trợ giá thêm -222,264đ
» Rank mùa trước: Cao Thủ
» Tướng: 114  » Skin: 164  » Ngọc III: 203v
6,174,000đ 4,223,016đ -5%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -222,264đ. Thời gian có hạn.

Giảm 53%
Liên Quân VIP167
TLT: 50% Vàng: 206K Dấu ấn: 6 Thẻ đổi tên: 18 Số trận: 10.217 Mác chiến tướng

Liên Quân VIP167

Trợ giá thêm -227,832.5đ
» Rank mùa trước: Cao Thủ 2*
» Tướng: 118  » Skin: 384  » Ngọc III: 330v
9,695,000đ 4,328,817.5đ -5%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -227,832.5đ. Thời gian có hạn.

Giảm 48%
Liên Quân VIP140
TLT: 50% Vàng: 906K Dấu ấn: 15 Thẻ đổi tên: 15 Số trận: 14.033 Mác chiến tướng

Liên Quân VIP140

Trợ giá thêm -231,270đ
» Rank mùa trước: Cao Thủ 0*
» Tướng: 118  » Skin: 501  » Ngọc III: 300v
8,895,000đ 4,394,130đ -5%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -231,270đ. Thời gian có hạn.

Giảm 34%
Liên Quân VIP136
TLT: 52% Dấu ấn: 4 Thẻ đổi tên: 3 Số trận: 4.667

Liên Quân VIP136

Trợ giá thêm -234,201đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 2
» Tướng: 113  » Skin: 192  » Ngọc III: 188v
7,097,000đ 4,449,819đ -5%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -234,201đ. Thời gian có hạn.

Giảm 47% TOP
Liên Quân Z2111
TLT: 51% Vàng: 273K Dấu ấn: 6 Thẻ đổi tên: 5 Số trận: 8.971

Liên Quân Z2111

Trợ giá thêm -243,190.5đ
» Rank mùa trước: Cao Thủ 15*
» Tướng: 116  » Skin: 231  » Ngọc III: 180v
9,177,000đ 4,620,619.5đ -5%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -243,190.5đ. Thời gian có hạn.