Shop Acc LQ 1000K đến 2000K

Acc liên quân có giá trên 1000K (1 triệu) đến dưới 2000K (2 triệu) chất lượng uy tín

Giảm 21%
Liên Quân Z4325R
TLT: 50% Vàng: 418K Dấu ấn: 14 Thẻ đổi tên: 12 Số trận: 7.124

Liên Quân Z4325R

Trợ giá thêm -56,169đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 4
» Tướng: 117  » Skin: 248  » Ngọc III: 300v
1,422,000đ 1,067,211đ -5%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -56,169đ. Thời gian có hạn.

Giảm 30%
Liên Quân Z4083
TLT: 52% Vàng: 220K Dấu ấn: 13 Số trận: 5.922

Liên Quân Z4083

Trợ giá thêm -56,210đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 5
» Tướng: 117  » Skin: 289  » Ngọc III: 170v
1,606,000đ 1,067,990đ -5%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -56,210đ. Thời gian có hạn.

Giảm 32%
Liên Quân Z4103R
TLT: 56% Vàng: 388K Dấu ấn: 13 Thẻ đổi tên: 34 Số trận: 7.750 Mác chiến tướng QUÂN HUY: 26

Liên Quân Z4103R

Trợ giá thêm -56,644đ
» Rank mùa trước: Cao Thủ 1*
» Tướng: 118  » Skin: 265  » Ngọc III: 300v
1,666,000đ 1,076,236đ -5%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -56,644đ. Thời gian có hạn.

Giảm 31% TOP
Liên Quân Z3885
TLT: 52% Vàng: 119K Dấu ấn: 11 Thẻ đổi tên: 5 Số trận: 5.904

Liên Quân Z3885

Trợ giá thêm -60,927đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 3
» Tướng: 118  » Skin: 267  » Ngọc III: 238v
1,766,000đ 1,157,613đ -5%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -60,927đ. Thời gian có hạn.

Giảm 44%
Liên Quân VIP158
TLT: 51% Vàng: 143K Dấu ấn: 10 Thẻ đổi tên: 21 Số trận: 7.846 Mác chiến tướng

Liên Quân VIP158

Trợ giá thêm -61,264đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 1
» Tướng: 118  » Skin: 289  » Ngọc III: 300v
2,188,000đ 1,164,016đ -5%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -61,264đ. Thời gian có hạn.

Giảm 51%
Liên Quân Z4298R
TLT: 50% Vàng: 312K Dấu ấn: 10 Thẻ đổi tên: 21 Số trận: 8.696

Liên Quân Z4298R

Trợ giá thêm -61,617.5đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 1
» Tướng: 117  » Skin: 235  » Ngọc III: 170v
2,515,000đ 1,170,732.5đ -5%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -61,617.5đ. Thời gian có hạn.

Giảm 39%
Liên Quân VIP159
TLT: 49% Vàng: 168K Dấu ấn: 2 Thẻ đổi tên: 35 Số trận: 9.603

Liên Quân VIP159

Trợ giá thêm -63,196đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 3
» Tướng: 118  » Skin: 269  » Ngọc III: 291v
2,072,000đ 1,200,724đ -5%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -63,196đ. Thời gian có hạn.

Giảm 29%
Liên Quân VIP154
TLT: 51% Vàng: 315K Dấu ấn: 10 Thẻ đổi tên: 47 Số trận: 7.365

Liên Quân VIP154

Trợ giá thêm -66,669đ
» Rank mùa trước: Cao Thủ 3*
» Tướng: 118  » Skin: 269  » Ngọc III: 218v
1,878,000đ 1,266,711đ -5%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -66,669đ. Thời gian có hạn.

Giảm 17%
Liên Quân VIP153
TLT: 53% Vàng: 345K Dấu ấn: 19 Thẻ đổi tên: 5 Số trận: 13.795

Liên Quân VIP153

Trợ giá thêm -72,459đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 1
» Tướng: 118  » Skin: 330  » Ngọc III: 211v
1,746,000đ 1,376,721đ -5%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -72,459đ. Thời gian có hạn.

Giảm 43%
Liên Quân VIP165
TLT: 50% Vàng: 161K Dấu ấn: 8 Thẻ đổi tên: 6 Số trận: 7.355

Liên Quân VIP165

Trợ giá thêm -73,672.5đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 3
» Tướng: 118  » Skin: 246  » Ngọc III: 300v
2,585,000đ 1,399,777.5đ -5%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -73,672.5đ. Thời gian có hạn.

Giảm 25%
Liên Quân VIP157
TLT: 49% Vàng: 95K Dấu ấn: 5 Thẻ đổi tên: 3 Số trận: 10.024

Liên Quân VIP157

Trợ giá thêm -81,225đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 5
» Tướng: 118  » Skin: 276  » Ngọc III: 272v
2,166,000đ 1,543,275đ -5%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -81,225đ. Thời gian có hạn.

Giảm 30% TOP
Liên Quân VIP86
TLT: 54% Vàng: 310K Dấu ấn: 13 Thẻ đổi tên: 12 Số trận: 6.981

Liên Quân VIP86

Trợ giá thêm -83,300đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 1
» Tướng: 103  » Skin: 190  » Ngọc III: 180v
2,380,000đ 1,582,700đ -5%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -83,300đ. Thời gian có hạn.