Shop Acc LQ Có Mức Rank Cao Thủ

Acc liên quân có thứ hạng rank cao thủ chất lượng uy tín

Giảm 64%
Liên Quân Z4367
TLT: 53% Dấu ấn: 5 Thẻ đổi tên: 9 Số trận: 2.320

Liên Quân Z4367

Trợ giá thêm -26,856đ
» Rank mùa trước: Cao Thủ 1*
» Tướng: 68  » Skin: 96  » Ngọc III: 130v
373,000đ 107,424đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -26,856đ. Thời gian có hạn.

Giảm 62%
Liên Quân Z4364
TLT: 53% Dấu ấn: 3 Thẻ đổi tên: 1 Số trận: 3.614

Liên Quân Z4364

Trợ giá thêm -30,856đ
» Rank mùa trước: Cao Thủ 4*
» Tướng: 78  » Skin: 106  » Ngọc III: 120v
406,000đ 123,424đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -30,856đ. Thời gian có hạn.

Giảm 55%
Liên Quân Z4350
TLT: 56% Dấu ấn: 7 Thẻ đổi tên: 10 Số trận: 1.719

Liên Quân Z4350

Trợ giá thêm -32,760đ
» Rank mùa trước: Cao Thủ 1*
» Tướng: 85  » Skin: 109  » Ngọc III: 120v
364,000đ 131,040đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -32,760đ. Thời gian có hạn.

Giảm 64%
Liên Quân Z4348
TLT: 50% Dấu ấn: 5 Thẻ đổi tên: 22 Số trận: 3.029

Liên Quân Z4348

Trợ giá thêm -33,696đ
» Rank mùa trước: Cao Thủ 11*
» Tướng: 87  » Skin: 108  » Ngọc III: 200v
468,000đ 134,784đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -33,696đ. Thời gian có hạn.

Giảm 55%
Liên Quân Z4127
TLT: 57% Dấu ấn: 8 Thẻ đổi tên: 16 Số trận: 2.055

Liên Quân Z4127

Trợ giá thêm -37,350đ
» Rank mùa trước: Cao Thủ 0*
» Tướng: 86  » Skin: 136  » Ngọc III: 160v
415,000đ 149,400đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -37,350đ. Thời gian có hạn.

Giảm 54%
Liên Quân Z4377
TLT: 55% Dấu ấn: 5 Thẻ đổi tên: 16 Số trận: 1.950

Liên Quân Z4377

Trợ giá thêm -39,376đ
» Rank mùa trước: Cao Thủ 5*
» Tướng: 71  » Skin: 126  » Ngọc III: 110v
428,000đ 157,504đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -39,376đ. Thời gian có hạn.

Giảm 57%
Liên Quân Z4408R
TLT: 52% Dấu ấn: 7 Thẻ đổi tên: 12 Số trận: 3.769

Liên Quân Z4408R

Trợ giá thêm -41,108đ
» Rank mùa trước: Cao Thủ 0*
» Tướng: 97  » Skin: 141  » Ngọc III: 150v
478,000đ 164,432đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -41,108đ. Thời gian có hạn.

Giảm 42%
Acc Liên Quân AC566
TLT: 51% Thẻ đổi tên: 2 Số trận: 7.988

Acc Liên Quân AC566

Trợ giá thêm -45,008đ
» Rank mùa trước: Cao Thủ 4*
» Tướng: 100  » Skin: 120  » Ngọc III: 170v
388,000đ 180,032đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -45,008đ. Thời gian có hạn.

Giảm 47%
Acc Liên Quân AC501
TLT: 51%

Acc Liên Quân AC501

Trợ giá thêm -57,028đ
» Rank mùa trước: Cao Thủ 7*
» Tướng: 105  » Skin: 145  » Ngọc III: 290v
538,000đ 228,112đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -57,028đ. Thời gian có hạn.

Giảm 56%
Acc Liên Quân AC659
TLT: 49% Thẻ đổi tên: 7 Số trận: 6.440

Acc Liên Quân AC659

Trợ giá thêm -45,342đ
» Rank mùa trước: Cao Thủ 2*
» Tướng: 105  » Skin: 133  » Ngọc III: 140v
687,000đ 256,938đ -15%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -45,342đ. Thời gian có hạn.

Giảm 48%
Acc Liên Quân AC673
TLT: 53% Vàng: 12K Thẻ đổi tên: 7 Số trận: 5.832

Acc Liên Quân AC673

Trợ giá thêm -45,396đ
» Rank mùa trước: Cao Thủ 5*
» Tướng: 94  » Skin: 157  » Ngọc III: 230v
582,000đ 257,244đ -15%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -45,396đ. Thời gian có hạn.

Giảm 36%
Liên Quân Z3511
TLT: 50% Dấu ấn: 8 Thẻ đổi tên: 19 Số trận: 3.556

Liên Quân Z3511

Trợ giá thêm -60,800đ
» Rank mùa trước: Cao Thủ 0*
» Tướng: 104  » Skin: 170  » Ngọc III: 300v
475,000đ 243,200đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -60,800đ. Thời gian có hạn.