Shop Acc LQ 700K đến 800K

Acc liên quân có giá trên 700K đến dưới 800K chất lượng uy tín

Giảm 46%
Liên Quân Z4067
TLT: 50% Vàng: 248K Dấu ấn: 14 Thẻ đổi tên: 4 Số trận: 9.770

Liên Quân Z4067

Trợ giá thêm -70,470đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 2
» Tướng: 118  » Skin: 288  » Ngọc III: 240v
1,305,000đ 634,230đ -10%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -70,470đ. Thời gian có hạn.

Giảm 40% TOP
Liên Quân Z1884R
TLT: 49% Vàng: 388K Dấu ấn: 4 Thẻ đổi tên: 2 Số trận: 8.851

Liên Quân Z1884R

Trợ giá thêm -70,560đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 5
» Tướng: 115  » Skin: 246  » Ngọc III: 280v
1,176,000đ 635,040đ -10%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -70,560đ. Thời gian có hạn.

Giảm 27% TOP
Liên Quân Z1571
TLT: 47% Vàng: 492K Dấu ấn: 6 Thẻ đổi tên: 34 Số trận: 8.961

Liên Quân Z1571

Trợ giá thêm -70,664đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 3
» Tướng: 115  » Skin: 243  » Ngọc III: 260v
968,000đ 635,976đ -10%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -70,664đ. Thời gian có hạn.

Giảm 14% TOP
Liên Quân Z1886R
TLT: 50% Vàng: 395K Dấu ấn: 16 Thẻ đổi tên: 6 Số trận: 11.057

Liên Quân Z1886R

Trợ giá thêm -70,692đ
» Rank mùa trước: Cao Thủ 6*
» Tướng: 115  » Skin: 231  » Ngọc III: 300v
822,000đ 636,228đ -10%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -70,692đ. Thời gian có hạn.

Giảm 23% TOP
Liên Quân Z1873
TLT: 51% Vàng: 292K Dấu ấn: 12 Thẻ đổi tên: 25 Số trận: 6.767

Liên Quân Z1873

Trợ giá thêm -70,840đ
» Rank mùa trước: Bạch Kim 2
» Tướng: 115  » Skin: 259  » Ngọc III: 230v
920,000đ 637,560đ -10%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -70,840đ. Thời gian có hạn.

Giảm 22% TOP
Liên Quân Z1580
TLT: 50% Vàng: 663K Dấu ấn: 16 Thẻ đổi tên: 11 Số trận: 17.067

Liên Quân Z1580

Trợ giá thêm -72,228đ
» Rank mùa trước: Cao Thủ 4*
» Tướng: 115  » Skin: 240  » Ngọc III: 300v
926,000đ 650,052đ -10%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -72,228đ. Thời gian có hạn.

Giảm 22% TOP
Liên Quân Z1854
TLT: 55% Vàng: 217K Dấu ấn: 5 Thẻ đổi tên: 33 Số trận: 4.922

Liên Quân Z1854

Trợ giá thêm -73,008đ
» Rank mùa trước: Cao Thủ 11*
» Tướng: 115  » Skin: 240  » Ngọc III: 120v
936,000đ 657,072đ -10%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -73,008đ. Thời gian có hạn.

Giảm 39%
Liên Quân Z4097R
TLT: 50% Vàng: 386K Dấu ấn: 10 Thẻ đổi tên: 8 Số trận: 7.664

Liên Quân Z4097R

Trợ giá thêm -73,322đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 3
» Tướng: 117  » Skin: 249  » Ngọc III: 200v
1,202,000đ 659,898đ -10%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -73,322đ. Thời gian có hạn.

Giảm 46%
Liên Quân Z4032
TLT: 53% Dấu ấn: 13 Thẻ đổi tên: 5 Số trận: 6.543

Liên Quân Z4032

Trợ giá thêm -77,328đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 2
» Tướng: 118  » Skin: 243  » Ngọc III: 300v
1,432,000đ 695,952đ -10%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -77,328đ. Thời gian có hạn.

Giảm 41%
Liên Quân Z4077
TLT: 49% Vàng: 256K Dấu ấn: 13 Thẻ đổi tên: 40 Số trận: 10.171 Mác chiến tướng

Liên Quân Z4077

Trợ giá thêm -77,644đ
» Rank mùa trước: Cao Thủ 4*
» Tướng: 118  » Skin: 249  » Ngọc III: 300v
1,316,000đ 698,796đ -10%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -77,644đ. Thời gian có hạn.

Giảm 25% TOP
Liên Quân Z1684R
TLT: 50% Vàng: 458K Dấu ấn: 11 Thẻ đổi tên: 13 Số trận: 9.107

Liên Quân Z1684R

Trợ giá thêm -78,000đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 2
» Tướng: 115  » Skin: 300  » Ngọc III: 300v
1,040,000đ 702,000đ -10%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -78,000đ. Thời gian có hạn.

Giảm 31%
Liên Quân Z4420
TLT: 52% Dấu ấn: 6 Thẻ đổi tên: 5 Số trận: 8.581

Liên Quân Z4420

Trợ giá thêm -78,315đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 1
» Tướng: 117  » Skin: 231  » Ngọc III: 249v
1,135,000đ 704,835đ -10%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -78,315đ. Thời gian có hạn.