Acc LQ có số lượng từ 20K vàng trở lên

Acc liên quân có số lượng từ 20K vàng trở lên phù hợp mua thêm ngọc tướng

Giảm 53%
Liên Quân Z4374
TLT: 56% Vàng: 64K Dấu ấn: 8 Số trận: 2.200

Liên Quân Z4374

Trợ giá thêm -22,842đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 3
» Tướng: 70  » Skin: 69  » Ngọc III: 300v
243,000đ 91,368đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -22,842đ. Thời gian có hạn.

Giảm 61%
Liên Quân Z4250
TLT: 75% Vàng: 131K Thẻ đổi tên: 10 Số trận: 1.028

Liên Quân Z4250

Trợ giá thêm -26,364đ
» Rank mùa trước: Bạc
» Tướng: 58  » Skin: 61  » Ngọc III: 30v
338,000đ 105,456đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -26,364đ. Thời gian có hạn.

Giảm 59%
Liên Quân Z4111R
TLT: 51% Vàng: 35K Thẻ đổi tên: 8 Số trận: 2.224

Liên Quân Z4111R

Trợ giá thêm -33,046đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 2
» Tướng: 81  » Skin: 113  » Ngọc III: 150v
403,000đ 132,184đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -33,046đ. Thời gian có hạn.

Giảm 55%
Liên Quân Z4359
TLT: 53% Vàng: 99K Dấu ấn: 10 Thẻ đổi tên: 8 Số trận: 5.515

Liên Quân Z4359

Trợ giá thêm -36,450đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 2
» Tướng: 82  » Skin: 124  » Ngọc III: 180v
405,000đ 145,800đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -36,450đ. Thời gian có hạn.

Giảm 58% TOP
Liên Quân Z1015
TLT: 50% Vàng: 49K Dấu ấn: 5 Thẻ đổi tên: 1 Số trận: 3.252

Liên Quân Z1015

Trợ giá thêm -39,144đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 5
» Tướng: 86  » Skin: 134  » Ngọc III: 270v
466,000đ 156,576đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -39,144đ. Thời gian có hạn.

Giảm 46% TOP
Liên Quân Z1223
TLT: 54% Vàng: 47K Dấu ấn: 4 Thẻ đổi tên: 3 Số trận: 2.823

Liên Quân Z1223

Trợ giá thêm -40,608đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 5
» Tướng: 80  » Skin: 131  » Ngọc III: 190v
376,000đ 162,432đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -40,608đ. Thời gian có hạn.

Giảm 56%
Liên Quân Z3068
TLT: 56% Vàng: 66K Thẻ đổi tên: 1 Số trận: 1.400

Liên Quân Z3068

Trợ giá thêm -42,416đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 4
» Tướng: 82  » Skin: 100  » Ngọc III: 130v
482,000đ 169,664đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -42,416đ. Thời gian có hạn.

Giảm 55%
Liên Quân Z4159
TLT: 54% Vàng: 32K Dấu ấn: 4 Thẻ đổi tên: 4 Số trận: 2.890

Liên Quân Z4159

Trợ giá thêm -44,460đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 4
» Tướng: 91  » Skin: 134  » Ngọc III: 160v
494,000đ 177,840đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -44,460đ. Thời gian có hạn.

Giảm 47%
Liên Quân Z3228
TLT: 51% Vàng: 98K Dấu ấn: 6 Thẻ đổi tên: 27 Số trận: 4.591

Liên Quân Z3228

Trợ giá thêm -45,050đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 4
» Tướng: 97  » Skin: 148  » Ngọc III: 300v
425,000đ 180,200đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -45,050đ. Thời gian có hạn.

Giảm 48%
Liên Quân Z4409R
TLT: 51% Vàng: 88K Dấu ấn: 4 Thẻ đổi tên: 2 Số trận: 8.662

Liên Quân Z4409R

Trợ giá thêm -45,136đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 3
» Tướng: 90  » Skin: 124  » Ngọc III: 270v
434,000đ 180,544đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -45,136đ. Thời gian có hạn.

Giảm 62%
Liên Quân Z4349
TLT: 54% Vàng: 137K Dấu ấn: 1 Thẻ đổi tên: 15 Số trận: 3.160

Liên Quân Z4349

Trợ giá thêm -45,448đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 3
» Tướng: 95  » Skin: 147  » Ngọc III: 220v
598,000đ 181,792đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -45,448đ. Thời gian có hạn.

Giảm 44%
Liên Quân Z241
TLT: 48% Vàng: 35K Dấu ấn: 2 Thẻ đổi tên: 4 Số trận: 6.561

Liên Quân Z241

Trợ giá thêm -45,696đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 1
» Tướng: 100  » Skin: 136  » Ngọc III: 120v
408,000đ 182,784đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -45,696đ. Thời gian có hạn.