Shop Acc Liên Quân Uy Tín Light Lauriel | Mua bán acc game liên quân

Hè sôi động
Giảm 64%
Liên Quân Z4212
TLT: 56% Số trận: 901

Liên Quân Z4212

Trợ giá thêm -36,360đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 5
» Tướng: 66  » Skin: 97  » Ngọc III: 90v
505,000đ 145,440đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -36,360đ. Thời gian có hạn.

Giảm 46%
Liên Quân Z1377
TLT: 52% Số trận: 2.259

Liên Quân Z1377

Trợ giá thêm -45,765đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 3
» Tướng: 87  » Skin: 142  » Ngọc III: 240v
565,000đ 259,335đ -15%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -45,765đ. Thời gian có hạn.

Giảm 48%
Liên Quân Z1923
TLT: 51% Thẻ đổi tên: 3 Số trận: 6.302

Liên Quân Z1923

Trợ giá thêm -59,748đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 2
» Tướng: 115  » Skin: 148  » Ngọc III: 140v
766,000đ 338,572đ -15%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -59,748đ. Thời gian có hạn.

Giảm 30%
Liên Quân Z3793R
TLT: 50% Vàng: 246K Thẻ đổi tên: 12 Số trận: 7.829

Liên Quân Z3793R

Trợ giá thêm -63,420đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 5
» Tướng: 118  » Skin: 202  » Ngọc III: 300v
604,000đ 359,380đ -15%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -63,420đ. Thời gian có hạn.

Giảm 45%
Liên Quân Z3978R
TLT: 51% Vàng: 31K Thẻ đổi tên: 23 Số trận: 5.443

Liên Quân Z3978R

Trợ giá thêm -63,855đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 5
» Tướng: 118  » Skin: 212  » Ngọc III: 120v
774,000đ 361,845đ -15%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -63,855đ. Thời gian có hạn.

Giảm 49% TOP
Liên Quân Z3303
TLT: 47% Vàng: 216K Thẻ đổi tên: 7 Số trận: 9.671

Liên Quân Z3303

Trợ giá thêm -67,932đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 5
» Tướng: 117  » Skin: 180  » Ngọc III: 190v
888,000đ 384,948đ -15%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -67,932đ. Thời gian có hạn.

Giảm 39%
Liên Quân Z2540
TLT: 53% Thẻ đổi tên: 16 Số trận: 3.105

Liên Quân Z2540

Trợ giá thêm -69,997.5đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 2
» Tướng: 115  » Skin: 210  » Ngọc III: 250v
765,000đ 396,652.5đ -15%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -69,997.5đ. Thời gian có hạn.

Giảm 50%
Liên Quân Z4151
TLT: 53% Thẻ đổi tên: 8 Số trận: 3.527

Liên Quân Z4151

Trợ giá thêm -70,050đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 4
» Tướng: 90  » Skin: 121  » Ngọc III: 110v
934,000đ 396,950đ -15%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -70,050đ. Thời gian có hạn.

Giảm 51%
Liên Quân Z4328R
TLT: 52% Vàng: 414K Thẻ đổi tên: 20 Số trận: 7.929

Liên Quân Z4328R

Trợ giá thêm -70,266đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 5
» Tướng: 117  » Skin: 218  » Ngọc III: 300v
956,000đ 398,174đ -15%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -70,266đ. Thời gian có hạn.

Giảm 27%
Liên Quân Z2756
TLT: 50% Vàng: 319K Thẻ đổi tên: 12 Số trận: 10.260

Liên Quân Z2756

Trợ giá thêm -72,598.5đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 1
» Tướng: 117  » Skin: 227  » Ngọc III: 140v
663,000đ 411,391.5đ -15%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -72,598.5đ. Thời gian có hạn.

Giảm 32%
Liên Quân Z4124
TLT: 51% Thẻ đổi tên: 9 Số trận: 5.641

Liên Quân Z4124

Trợ giá thêm -72,726đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 3
» Tướng: 100  » Skin: 170  » Ngọc III: 200v
713,000đ 412,114đ -15%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -72,726đ. Thời gian có hạn.

Giảm 44%
Liên Quân Z1440
TLT: 53% Thẻ đổi tên: 8 Số trận: 3.065

Liên Quân Z1440

Trợ giá thêm -76,104đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 2
» Tướng: 105  » Skin: 187  » Ngọc III: 190v
906,000đ 431,256đ -15%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -76,104đ. Thời gian có hạn.

Giảm 48%
Liên Quân Z3513
TLT: 46% Vàng: 234K Thẻ đổi tên: 15 Số trận: 7.513

Liên Quân Z3513

Trợ giá thêm -78,078đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 1
» Tướng: 117  » Skin: 234  » Ngọc III: 300v
1,001,000đ 442,442đ -15%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -78,078đ. Thời gian có hạn.

Giảm 35% TOP
Liên Quân Z1903R
TLT: 53% Vàng: 86K Thẻ đổi tên: 20 Số trận: 4.045

Liên Quân Z1903R

Trợ giá thêm -78,877.5đ
» Rank mùa trước: Cao Thủ 19*
» Tướng: 115  » Skin: 188  » Ngọc III: 170v
809,000đ 446,972.5đ -15%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -78,877.5đ. Thời gian có hạn.

Giảm 37%
Liên Quân TA180
TLT: 49% Vàng: 372K Số trận: 8.023

Liên Quân TA180

Trợ giá thêm -79,191đ
» Rank mùa trước: Bạch Kim
» Tướng: 115  » Skin: 200  » Ngọc III: 230v
838,000đ 448,749đ -15%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -79,191đ. Thời gian có hạn.

Giảm 37%
Liên Quân Z731
TLT: 49% Vàng: 151K Thẻ đổi tên: 1 Số trận: 7.491

Liên Quân Z731

Trợ giá thêm -80,136đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 5
» Tướng: 115  » Skin: 198  » Ngọc III: 150v
848,000đ 454,104đ -15%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -80,136đ. Thời gian có hạn.

Giảm 47%
Liên Quân TA167
TLT: 54% Thẻ đổi tên: 7 Số trận: 4.978 Mác chiến tướng

Liên Quân TA167

Trợ giá thêm -80,295đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 5
» Tướng: 111  » Skin: 181  » Ngọc III: 90v
1,010,000đ 455,005đ -15%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -80,295đ. Thời gian có hạn.

Giảm 24%
Liên Quân Z1051
TLT: 47% Vàng: 49K Số trận: 9.335

Liên Quân Z1051

Trợ giá thêm -80,484đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 2
» Tướng: 115  » Skin: 188  » Ngọc III: 210v
706,000đ 456,076đ -15%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -80,484đ. Thời gian có hạn.

Giảm 49% TOP
Liên Quân Z571
TLT: 54% Thẻ đổi tên: 3 Số trận: 5.022

Liên Quân Z571

Trợ giá thêm -81,319.5đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 2
» Tướng: 106  » Skin: 186  » Ngọc III: 180v
1,063,000đ 460,810.5đ -15%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -81,319.5đ. Thời gian có hạn.

Giảm 35%
Liên Quân Z1148
TLT: 51% Vàng: 118K Thẻ đổi tên: 6 Số trận: 5.728

Liên Quân Z1148

Trợ giá thêm -81,510đ
» Rank mùa trước: Kim Cương
» Tướng: 115  » Skin: 193  » Ngọc III: 160v
836,000đ 461,890đ -15%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -81,510đ. Thời gian có hạn.

Giảm 40%
Liên Quân TA201
TLT: 50% Vàng: 285K Thẻ đổi tên: 7 Số trận: 7.687

Liên Quân TA201

Trợ giá thêm -81,720đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 5
» Tướng: 115  » Skin: 187  » Ngọc III: 210v
908,000đ 463,080đ -15%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -81,720đ. Thời gian có hạn.

Giảm 27%
Liên Quân Z807
TLT: 51% Vàng: 149K Thẻ đổi tên: 1 Số trận: 7.153

Liên Quân Z807

Trợ giá thêm -83,767.5đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 2
» Tướng: 115  » Skin: 212  » Ngọc III: 200v
765,000đ 474,682.5đ -15%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -83,767.5đ. Thời gian có hạn.

Giảm 42%
Liên Quân Z4071
TLT: 51% Vàng: 60K Thẻ đổi tên: 1 Số trận: 6.080

Liên Quân Z4071

Trợ giá thêm -84,042đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 5
» Tướng: 118  » Skin: 211  » Ngọc III: 180v
966,000đ 476,238đ -15%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -84,042đ. Thời gian có hạn.

Giảm 32%
Liên Quân TA273
TLT: 52% Vàng: 117K Số trận: 6.727

Liên Quân TA273

Trợ giá thêm -84,660đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 4
» Tướng: 115  » Skin: 180  » Ngọc III: 210v
830,000đ 479,740đ -15%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -84,660đ. Thời gian có hạn.

Giảm 66%
Liên Quân Z3863
TLT: 54% Thẻ đổi tên: 4 Số trận: 2.129

Liên Quân Z3863

Trợ giá thêm -47,056đ
» Rank mùa trước: Bạch Kim 5
» Tướng: 82  » Skin: 116  » Ngọc III: 80v
692,000đ 188,224đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -47,056đ. Thời gian có hạn.

Giảm 62%
Liên Quân Z2681
TLT: 52% Vàng: 95K Thẻ đổi tên: 1 Số trận: 4.191

Liên Quân Z2681

Trợ giá thêm -47,500đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 1
» Tướng: 112  » Skin: 155  » Ngọc III: 170v
625,000đ 190,000đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -47,500đ. Thời gian có hạn.

Giảm 62% TOP
Liên Quân Z1275
TLT: 56% Thẻ đổi tên: 3 Số trận: 2.273

Liên Quân Z1275

Trợ giá thêm -47,576đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 4
» Tướng: 87  » Skin: 104  » Ngọc III: 150v
626,000đ 190,304đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -47,576đ. Thời gian có hạn.

Giảm 61%
Liên Quân Z3670
TLT: 54% Thẻ đổi tên: 25 Số trận: 1.375

Liên Quân Z3670

Trợ giá thêm -30,810đ
» Rank mùa trước: Bạch Kim 1
» Tướng: 77  » Skin: 100  » Ngọc III: 180v
395,000đ 123,240đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -30,810đ. Thời gian có hạn.

Giảm 60%
Liên Quân Z156
TLT: 51% Thẻ đổi tên: 1 Số trận: 2.730

Liên Quân Z156

Trợ giá thêm -42,560đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 3
» Tướng: 96  » Skin: 125  » Ngọc III: 160v
532,000đ 170,240đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -42,560đ. Thời gian có hạn.

Giảm 60% TOP
Liên Quân Z2847
TLT: 52% Thẻ đổi tên: 4 Số trận: 6.819

Liên Quân Z2847

Trợ giá thêm -46,800đ
» Rank mùa trước: Bạch Kim 2
» Tướng: 98  » Skin: 107`  » Ngọc III: 190v
585,000đ 187,200đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -46,800đ. Thời gian có hạn.

Giảm 60%
Liên Quân Z3105
TLT: 57% Thẻ đổi tên: 2 Số trận: 1.847

Liên Quân Z3105

Trợ giá thêm -44,400đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 4
» Tướng: 84  » Skin: 121  » Ngọc III: 170v
555,000đ 177,600đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -44,400đ. Thời gian có hạn.

Giảm 58%
Liên Quân Z2996
TLT: 51% Thẻ đổi tên: 2 Số trận: 4.308

Liên Quân Z2996

Trợ giá thêm -56,700đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 2
» Tướng: 112  » Skin: 153  » Ngọc III: 110v
675,000đ 226,800đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -56,700đ. Thời gian có hạn.

Giảm 58%
Liên Quân Z3466
TLT: 50% Vàng: 60K Thẻ đổi tên: 3 Số trận: 3.893

Liên Quân Z3466

Trợ giá thêm -47,712đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 4
» Tướng: 90  » Skin: 111  » Ngọc III: 90v
568,000đ 190,848đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -47,712đ. Thời gian có hạn.

Giảm 58% TOP
Liên Quân Z1015
TLT: 50% Vàng: 49K Thẻ đổi tên: 1 Số trận: 3.252

Liên Quân Z1015

Trợ giá thêm -39,144đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 5
» Tướng: 86  » Skin: 134  » Ngọc III: 270v
466,000đ 156,576đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -39,144đ. Thời gian có hạn.

Giảm 58%
Liên Quân Z3488
TLT: 55% Thẻ đổi tên: 15 Số trận: 2.322

Liên Quân Z3488

Trợ giá thêm -44,940đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 1
» Tướng: 91  » Skin: 97  » Ngọc III: 90v
535,000đ 179,760đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -44,940đ. Thời gian có hạn.

Giảm 57%
Liên Quân Z2844
TLT: 54% Thẻ đổi tên: 2 Số trận: 4.111

Liên Quân Z2844

Trợ giá thêm -45,150đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 5
» Tướng: 101  » Skin: 131  » Ngọc III: 240v
525,000đ 180,600đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -45,150đ. Thời gian có hạn.

Giảm 57% TOP
Liên Quân Z1521
TLT: 54% Thẻ đổi tên: 1 Số trận: 4.883

Liên Quân Z1521

Trợ giá thêm -48,676đ
» Rank mùa trước: Vàng
» Tướng: 101  » Skin: 112  » Ngọc III: 90v
566,000đ 194,704đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -48,676đ. Thời gian có hạn.

Giảm 57%
Liên Quân Z2513
TLT: 56% Thẻ đổi tên: 5 Số trận: 1.858

Liên Quân Z2513

Trợ giá thêm -57,018đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 4
» Tướng: 97  » Skin: 140  » Ngọc III: 140v
663,000đ 228,072đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -57,018đ. Thời gian có hạn.

Giảm 56%
Liên Quân Z3646
TLT: 48% Thẻ đổi tên: 7 Số trận: 2.915

Liên Quân Z3646

Trợ giá thêm -44,440đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 4
» Tướng: 107  » Skin: 159  » Ngọc III: 180v
505,000đ 177,760đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -44,440đ. Thời gian có hạn.

Giảm 56%
Liên Quân Z3068
TLT: 56% Vàng: 66K Thẻ đổi tên: 1 Số trận: 1.400

Liên Quân Z3068

Trợ giá thêm -42,416đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 4
» Tướng: 82  » Skin: 100  » Ngọc III: 130v
482,000đ 169,664đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -42,416đ. Thời gian có hạn.

Giảm 56% TOP
Liên Quân Z2105
TLT: 51% Số trận: 3.659

Liên Quân Z2105

Trợ giá thêm -46,200đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 5
» Tướng: 90  » Skin: 119  » Ngọc III: 210v
525,000đ 184,800đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -46,200đ. Thời gian có hạn.

Giảm 56% TOP
Liên Quân Z3286
TLT: 49% Thẻ đổi tên: 16 Số trận: 6.202

Liên Quân Z3286

Trợ giá thêm -75,240đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 5
» Tướng: 107  » Skin: 153  » Ngọc III: 300v
855,000đ 300,960đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -75,240đ. Thời gian có hạn.

Giảm 56%
Liên Quân Z2534
TLT: 63% Thẻ đổi tên: 4 Số trận: 1.202

Liên Quân Z2534

Trợ giá thêm -47,080đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 2
» Tướng: 95  » Skin: 120  » Ngọc III: 200v
535,000đ 188,320đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -47,080đ. Thời gian có hạn.

Giảm 56%
Liên Quân Z3092
TLT: 56% Thẻ đổi tên: 6 Số trận: 1.326

Liên Quân Z3092

Trợ giá thêm -46,024đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 4
» Tướng: 84  » Skin: 146  » Ngọc III: 90v
523,000đ 184,096đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -46,024đ. Thời gian có hạn.

Giảm 56%
Liên Quân Z876
TLT: 48% Thẻ đổi tên: 5 Số trận: 4.463

Liên Quân Z876

Trợ giá thêm -36,630đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 1
» Tướng: 109  » Skin: 135  » Ngọc III: 200v
555,000đ 207,570đ -15%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -36,630đ. Thời gian có hạn.

Giảm 56%
Acc Liên Quân AC659
TLT: 49% Thẻ đổi tên: 7 Số trận: 6.440

Acc Liên Quân AC659

Trợ giá thêm -45,342đ
» Rank mùa trước: Cao Thủ 2*
» Tướng: 105  » Skin: 133  » Ngọc III: 140v
687,000đ 256,938đ -15%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -45,342đ. Thời gian có hạn.

Giảm 53% TOP
Liên Quân Z1153
TLT: 51% Vàng: 116K Thẻ đổi tên: 2 Số trận: 4.670

Liên Quân Z1153

Trợ giá thêm -45,543đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 2
» Tướng: 114  » Skin: 177  » Ngọc III: 160v
646,000đ 258,077đ -15%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -45,543đ. Thời gian có hạn.

Giảm 53% TOP
Liên Quân Z1448
TLT: 51% Số trận: 4.129

Liên Quân Z1448

Trợ giá thêm -53,298đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 3
» Tướng: 101  » Skin: 140  » Ngọc III: 190v
756,000đ 302,022đ -15%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -53,298đ. Thời gian có hạn.

Giảm 60%
Acc Liên Quân VIP15
TLT: 53% Vàng: 826K Thẻ đổi tên: 108 Mác chiến tướng

Acc Liên Quân VIP15

Trợ giá thêm -765,960đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 3
» Tướng: 115  » Skin: 663  » Ngọc III: 300v
38,298,000đ 14,553,240đ -5%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -765,960đ. Thời gian có hạn.

Giảm 54%
Liên Quân VIP108
TLT: 53% Thẻ đổi tên: 1 Số trận: 1.670

Liên Quân VIP108

Trợ giá thêm -422,809đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 1
» Tướng: 69  » Skin: 213  » Ngọc III: 182v
18,383,000đ 8,033,371đ -5%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -422,809đ. Thời gian có hạn.

Giảm 40% TOP
Liên Quân Z1884R
TLT: 49% Vàng: 388K Thẻ đổi tên: 2 Số trận: 8.851

Liên Quân Z1884R

Trợ giá thêm -70,560đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 5
» Tướng: 115  » Skin: 246  » Ngọc III: 280v
1,176,000đ 635,040đ -10%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -70,560đ. Thời gian có hạn.

Giảm 36%
Liên Quân VIP92
TLT: 52% Vàng: 41K Thẻ đổi tên: 12 Số trận: 4.017

Liên Quân VIP92

Trợ giá thêm -132,992đ
» Rank mùa trước: Bạch Kim 1
» Tướng: 108  » Skin: 221  » Ngọc III: 250v
4,156,000đ 2,526,848đ -5%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -132,992đ. Thời gian có hạn.

Acc liên quân giá rẻ

Giảm 68%
Liên Quân Z4238
TLT: 62% Dấu ấn: 4 Thẻ đổi tên: 2 Số trận: 599

Liên Quân Z4238

Trợ giá thêm -17,152đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 3
» Tướng: 54  » Skin: 72  » Ngọc III: 100v
268,000đ 68,608đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -17,152đ. Thời gian có hạn.

Giảm 62% TOP
Liên Quân Z4232
TLT: 54% Thẻ đổi tên: 8 Số trận: 542

Liên Quân Z4232

Trợ giá thêm -19,304đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 3
» Tướng: 50  » Skin: 69  » Ngọc III: 70v
254,000đ 77,216đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -19,304đ. Thời gian có hạn.

Giảm 58%
Liên Quân Z4257
TLT: 55% Dấu ấn: 1 Thẻ đổi tên: 2 Số trận: 617

Liên Quân Z4257

Trợ giá thêm -21,420đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 3
» Tướng: 59  » Skin: 53  » Ngọc III: 100v
255,000đ 85,680đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -21,420đ. Thời gian có hạn.

Giảm 61%
Liên Quân Z4338
TLT: 52% Dấu ấn: 2 Thẻ đổi tên: 6 Số trận: 1.768

Liên Quân Z4338

Trợ giá thêm -21,528đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 5
» Tướng: 54  » Skin: 66  » Ngọc III: 100v
276,000đ 86,112đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -21,528đ. Thời gian có hạn.

Giảm 53%
Liên Quân Z4374
TLT: 56% Vàng: 64K Dấu ấn: 8 Số trận: 2.200

Liên Quân Z4374

Trợ giá thêm -22,842đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 3
» Tướng: 70  » Skin: 69  » Ngọc III: 300v
243,000đ 91,368đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -22,842đ. Thời gian có hạn.

Giảm 63%
Liên Quân Z4371
TLT: 59% Dấu ấn: 6 Số trận: 2.153

Liên Quân Z4371

Trợ giá thêm -24,716đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 3
» Tướng: 73  » Skin: 102  » Ngọc III: 190v
334,000đ 98,864đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -24,716đ. Thời gian có hạn.

Giảm 64%
Liên Quân Z4384
TLT: 50% Thẻ đổi tên: 21 Số trận: 1.540

Liên Quân Z4384

Trợ giá thêm -24,840đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 4
» Tướng: 64  » Skin: 86  » Ngọc III: 190v
345,000đ 99,360đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -24,840đ. Thời gian có hạn.

Giảm 65%
Liên Quân Z4234
TLT: 64% Thẻ đổi tên: 3 Số trận: 539

Liên Quân Z4234

Trợ giá thêm -25,060đ
» Rank mùa trước: Bạch Kim 1
» Tướng: 50  » Skin: 58  » Ngọc III: 90v
358,000đ 100,240đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -25,060đ. Thời gian có hạn.

Giảm 67%
Liên Quân Z4352
TLT: 50% Thẻ đổi tên: 5 Số trận: 1.757

Liên Quân Z4352

Trợ giá thêm -25,212đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 4
» Tướng: 78  » Skin: 103  » Ngọc III: 150v
382,000đ 100,848đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -25,212đ. Thời gian có hạn.

Giảm 69%
Liên Quân Z4407R
TLT: 51% Dấu ấn: 4 Thẻ đổi tên: 13 Số trận: 2.860

Liên Quân Z4407R

Trợ giá thêm -25,668đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 5
» Tướng: 79  » Skin: 89  » Ngọc III: 80v
414,000đ 102,672đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -25,668đ. Thời gian có hạn.

Giảm 65%
Liên Quân Z4381
TLT: 55% Dấu ấn: 1 Thẻ đổi tên: 2 Số trận: 1.715

Liên Quân Z4381

Trợ giá thêm -26,110đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 5
» Tướng: 67  » Skin: 101  » Ngọc III: 130v
373,000đ 104,440đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -26,110đ. Thời gian có hạn.

Giảm 61%
Liên Quân Z4250
TLT: 75% Vàng: 131K Thẻ đổi tên: 10 Số trận: 1.028

Liên Quân Z4250

Trợ giá thêm -26,364đ
» Rank mùa trước: Bạc
» Tướng: 58  » Skin: 61  » Ngọc III: 30v
338,000đ 105,456đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -26,364đ. Thời gian có hạn.

Acc LQ Giá Tầm Trung

Giảm 35%
Liên Quân Z1334
TLT: 49% Vàng: 62K Thẻ đổi tên: 2 Số trận: 6.267

Liên Quân Z1334

Trợ giá thêm -45,337.5đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 4
» Tướng: 115  » Skin: 189  » Ngọc III: 290v
465,000đ 256,912.5đ -15%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -45,337.5đ. Thời gian có hạn.

Giảm 56%
Acc Liên Quân AC659
TLT: 49% Thẻ đổi tên: 7 Số trận: 6.440

Acc Liên Quân AC659

Trợ giá thêm -45,342đ
» Rank mùa trước: Cao Thủ 2*
» Tướng: 105  » Skin: 133  » Ngọc III: 140v
687,000đ 256,938đ -15%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -45,342đ. Thời gian có hạn.

Giảm 48%
Acc Liên Quân AC673
TLT: 53% Vàng: 12K Thẻ đổi tên: 7 Số trận: 5.832

Acc Liên Quân AC673

Trợ giá thêm -45,396đ
» Rank mùa trước: Cao Thủ 5*
» Tướng: 94  » Skin: 157  » Ngọc III: 230v
582,000đ 257,244đ -15%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -45,396đ. Thời gian có hạn.

Giảm 35%
Liên Quân Z3935
TLT: 50% Vàng: 48K Dấu ấn: 4 Thẻ đổi tên: 7 Số trận: 5.002

Liên Quân Z3935

Trợ giá thêm -60,710đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 5
» Tướng: 101  » Skin: 183  » Ngọc III: 160v
467,000đ 242,840đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -60,710đ. Thời gian có hạn.

Giảm 40%
Liên Quân Z1423
TLT: 50% Dấu ấn: 2 Thẻ đổi tên: 1 Số trận: 5.398

Liên Quân Z1423

Trợ giá thêm -45,540đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 3
» Tướng: 100  » Skin: 145  » Ngọc III: 110v
506,000đ 258,060đ -15%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -45,540đ. Thời gian có hạn.

Giảm 53% TOP
Liên Quân Z1153
TLT: 51% Vàng: 116K Dấu ấn: 9 Thẻ đổi tên: 2 Số trận: 4.670

Liên Quân Z1153

Trợ giá thêm -45,543đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 2
» Tướng: 114  » Skin: 177  » Ngọc III: 160v
646,000đ 258,077đ -15%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -45,543đ. Thời gian có hạn.

Giảm 36%
Liên Quân Z3511
TLT: 50% Dấu ấn: 8 Thẻ đổi tên: 19 Số trận: 3.556

Liên Quân Z3511

Trợ giá thêm -60,800đ
» Rank mùa trước: Cao Thủ 0*
» Tướng: 104  » Skin: 170  » Ngọc III: 300v
475,000đ 243,200đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -60,800đ. Thời gian có hạn.

Giảm 46%
Liên Quân Z3721
TLT: 53% Vàng: 57K Dấu ấn: 1 Thẻ đổi tên: 25 Số trận: 3.731 QUÂN HUY: 12

Liên Quân Z3721

Trợ giá thêm -61,020đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 4
» Tướng: 104  » Skin: 160  » Ngọc III: 300v
565,000đ 244,080đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -61,020đ. Thời gian có hạn.

Giảm 46%
Liên Quân Z1377
TLT: 52% Số trận: 2.259

Liên Quân Z1377

Trợ giá thêm -45,765đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 3
» Tướng: 87  » Skin: 142  » Ngọc III: 240v
565,000đ 259,335đ -15%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -45,765đ. Thời gian có hạn.

Giảm 51%
Liên Quân Z1878
TLT: 50% Dấu ấn: 6 Thẻ đổi tên: 6 Số trận: 4.585

Liên Quân Z1878

Trợ giá thêm -45,790.5đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 3
» Tướng: 109  » Skin: 176  » Ngọc III: 160v
623,000đ 259,479.5đ -15%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -45,790.5đ. Thời gian có hạn.

Giảm 33%
Liên Quân Z3321
TLT: 51% Thẻ đổi tên: 7 Số trận: 4.844

Liên Quân Z3321

Trợ giá thêm -61,104đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 3
» Tướng: 104  » Skin: 180  » Ngọc III: 130v
456,000đ 244,416đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -61,104đ. Thời gian có hạn.

Giảm 52%
Liên Quân Z3952
TLT: 49% Dấu ấn: 1 Thẻ đổi tên: 10 Số trận: 5.178

Liên Quân Z3952

Trợ giá thêm -61,152đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 5
» Tướng: 114  » Skin: 173  » Ngọc III: 130v
637,000đ 244,608đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -61,152đ. Thời gian có hạn.

Acc liên quân VIP

Giảm 60%
Acc Liên Quân VIP15
TLT: 53% Vàng: 826K Thẻ đổi tên: 108 Mác chiến tướng

Acc Liên Quân VIP15

Trợ giá thêm -765,960đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 3
» Tướng: 115  » Skin: 663  » Ngọc III: 300v
38,298,000đ 14,553,240đ -5%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -765,960đ. Thời gian có hạn.

Giảm 54%
Liên Quân VIP108
TLT: 53% Thẻ đổi tên: 1 Số trận: 1.670

Liên Quân VIP108

Trợ giá thêm -422,809đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 1
» Tướng: 69  » Skin: 213  » Ngọc III: 182v
18,383,000đ 8,033,371đ -5%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -422,809đ. Thời gian có hạn.

Giảm 38%
Liên Quân VIP146
TLT: 50% Vàng: 123K Dấu ấn: 1 Thẻ đổi tên: 21 Số trận: 4.666

Liên Quân VIP146

Trợ giá thêm -318,835đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 2
» Tướng: 116  » Skin: 291  » Ngọc III: 45v
10,285,000đ 6,057,865đ -5%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -318,835đ. Thời gian có hạn.

Giảm 16%
Liên Quân VIP97
TLT: 53% Dấu ấn: 5 Số trận: 3.635 Mác chiến tướng

Liên Quân VIP97

Trợ giá thêm -263,130đ
» Rank mùa trước: Bạch Kim 1
» Tướng: 108  » Skin: 176  » Ngọc III: 174v
6,265,000đ 4,999,470đ -5%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -263,130đ. Thời gian có hạn.

Giảm 47% TOP
Liên Quân Z2111
TLT: 51% Vàng: 273K Dấu ấn: 6 Thẻ đổi tên: 5 Số trận: 8.971

Liên Quân Z2111

Trợ giá thêm -243,190.5đ
» Rank mùa trước: Cao Thủ 15*
» Tướng: 116  » Skin: 231  » Ngọc III: 180v
9,177,000đ 4,620,619.5đ -5%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -243,190.5đ. Thời gian có hạn.

Giảm 34%
Liên Quân VIP136
TLT: 52% Dấu ấn: 4 Thẻ đổi tên: 3 Số trận: 4.667

Liên Quân VIP136

Trợ giá thêm -234,201đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 2
» Tướng: 113  » Skin: 192  » Ngọc III: 188v
7,097,000đ 4,449,819đ -5%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -234,201đ. Thời gian có hạn.

Giảm 48%
Liên Quân VIP140
TLT: 50% Vàng: 906K Dấu ấn: 15 Thẻ đổi tên: 15 Số trận: 14.033 Mác chiến tướng

Liên Quân VIP140

Trợ giá thêm -231,270đ
» Rank mùa trước: Cao Thủ 0*
» Tướng: 118  » Skin: 501  » Ngọc III: 300v
8,895,000đ 4,394,130đ -5%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -231,270đ. Thời gian có hạn.

Giảm 53%
Liên Quân VIP167
TLT: 50% Vàng: 206K Dấu ấn: 6 Thẻ đổi tên: 18 Số trận: 10.217 Mác chiến tướng

Liên Quân VIP167

Trợ giá thêm -227,832.5đ
» Rank mùa trước: Cao Thủ 2*
» Tướng: 118  » Skin: 384  » Ngọc III: 330v
9,695,000đ 4,328,817.5đ -5%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -227,832.5đ. Thời gian có hạn.

Giảm 28% TOP
Liên Quân VIP120
TLT: 55% Dấu ấn: 5 Thẻ đổi tên: 8 Số trận: 2.853 Mác chiến tướng

Liên Quân VIP120

Trợ giá thêm -222,264đ
» Rank mùa trước: Cao Thủ
» Tướng: 114  » Skin: 164  » Ngọc III: 203v
6,174,000đ 4,223,016đ -5%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -222,264đ. Thời gian có hạn.

Giảm 56%
Liên Quân VIP174
TLT: 85% Thẻ đổi tên: 14 Số trận: 2.757

Liên Quân VIP174

Trợ giá thêm -214,016đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 5
» Tướng: 73  » Skin: 198  » Ngọc III: 135v
9,728,000đ 4,066,304đ -5%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -214,016đ. Thời gian có hạn.

Giảm 30%
Liên Quân VIP143
TLT: 49% Vàng: 785K Dấu ấn: 15 Thẻ đổi tên: 14 Số trận: 12.791 Mác chiến tướng

Liên Quân VIP143

Trợ giá thêm -196,525đ
» Rank mùa trước: Cao Thủ 4*
» Tướng: 118  » Skin: 297  » Ngọc III: 297v
5,615,000đ 3,733,975đ -5%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -196,525đ. Thời gian có hạn.

Giảm 45%
Liên Quân VIP74
TLT: 57% Dấu ấn: 1 Số trận: 724

Liên Quân VIP74

Trợ giá thêm -175,450đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 1
» Tướng: 59  » Skin: 66  » Ngọc III: 83v
6,380,000đ 3,333,550đ -5%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -175,450đ. Thời gian có hạn.

Chuẩn bị ngọc trang bị phù hiệu cho Lauriel rank S4 2023

Chuẩn bị ngọc trang bị phù hiệu cho Lauriel rank S4 2023

Chuẩn bị ngọc trang bị phù hiệu cho tướng Lauriel mùa rank S4 năm 2023. Hiệu quả để leo rank leo top tướng, nâng cao kỉ năng múa Lauriel.

16/10/2023

Mùa rank S3 2023 - trang bị đi rừng, đi mid semi tank và đi mid semi phép

Mùa rank S3 2023 - trang bị đi rừng, đi mid semi tank và đi mid semi phép

Xác lập hệ thống trang bị chuẩn chỉnh chi tiết bởi Light Lauriel bao gồm: trang bị đi rừng, đi mid semi tank và đi mid semi phép. Nếu thấy bổ ích cho Light xin một like một share...

24/07/2023