Acc LQ có từ 5.000 trận đấu trở lên

Acc liên quân có từ 5.000 trận đấu trở lên dành cho những ai có nhu cầu cao

Giảm 55%
Liên Quân Z4359
TLT: 53% Vàng: 99K Dấu ấn: 10 Thẻ đổi tên: 8 Số trận: 5.515

Liên Quân Z4359

Trợ giá thêm -36,450đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 2
» Tướng: 82  » Skin: 124  » Ngọc III: 180v
405,000đ 145,800đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -36,450đ. Thời gian có hạn.

Giảm 51% TOP
Liên Quân Z1023
TLT: 50% Dấu ấn: 9 Số trận: 6.620

Liên Quân Z1023

Trợ giá thêm -44,688đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 5
» Tướng: 100  » Skin: 123  » Ngọc III: 190v
456,000đ 178,752đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -44,688đ. Thời gian có hạn.

Giảm 42%
Acc Liên Quân AC566
TLT: 51% Thẻ đổi tên: 2 Số trận: 7.988

Acc Liên Quân AC566

Trợ giá thêm -45,008đ
» Rank mùa trước: Cao Thủ 4*
» Tướng: 100  » Skin: 120  » Ngọc III: 170v
388,000đ 180,032đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -45,008đ. Thời gian có hạn.

Giảm 48%
Liên Quân Z4409R
TLT: 51% Vàng: 88K Dấu ấn: 4 Thẻ đổi tên: 2 Số trận: 8.662

Liên Quân Z4409R

Trợ giá thêm -45,136đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 3
» Tướng: 90  » Skin: 124  » Ngọc III: 270v
434,000đ 180,544đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -45,136đ. Thời gian có hạn.

Giảm 54%
Liên Quân Z817
TLT: 48% Thẻ đổi tên: 2 Số trận: 5.884

Liên Quân Z817

Trợ giá thêm -45,264đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 4
» Tướng: 93  » Skin: 142  » Ngọc III: 90v
492,000đ 181,056đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -45,264đ. Thời gian có hạn.

Giảm 52%
Liên Quân Z4158
TLT: 51% Dấu ấn: 9 Thẻ đổi tên: 14 Số trận: 6.165

Liên Quân Z4158

Trợ giá thêm -45,504đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 2
» Tướng: 91  » Skin: 140  » Ngọc III: 160v
474,000đ 182,016đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -45,504đ. Thời gian có hạn.

Giảm 44%
Liên Quân Z241
TLT: 48% Vàng: 35K Dấu ấn: 2 Thẻ đổi tên: 4 Số trận: 6.561

Liên Quân Z241

Trợ giá thêm -45,696đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 1
» Tướng: 100  » Skin: 136  » Ngọc III: 120v
408,000đ 182,784đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -45,696đ. Thời gian có hạn.

Giảm 60% TOP
Liên Quân Z2847
TLT: 52% Dấu ấn: 7 Thẻ đổi tên: 4 Số trận: 6.819

Liên Quân Z2847

Trợ giá thêm -46,800đ
» Rank mùa trước: Bạch Kim 2
» Tướng: 98  » Skin: 107`  » Ngọc III: 190v
585,000đ 187,200đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -46,800đ. Thời gian có hạn.

Giảm 64%
Liên Quân Z4157
TLT: 52% Dấu ấn: 7 Thẻ đổi tên: 6 Số trận: 7.918

Liên Quân Z4157

Trợ giá thêm -47,232đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 4
» Tướng: 103  » Skin: 118  » Ngọc III: 160v
656,000đ 188,928đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -47,232đ. Thời gian có hạn.

Giảm 55%
Liên Quân Z3621
TLT: 48% Dấu ấn: 2 Thẻ đổi tên: 4 Số trận: 7.913

Liên Quân Z3621

Trợ giá thêm -47,250đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 4
» Tướng: 93  » Skin: 119  » Ngọc III: 100v
525,000đ 189,000đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -47,250đ. Thời gian có hạn.

Giảm 50% TOP
Liên Quân Z2869R
TLT: 47% Dấu ấn: 6 Thẻ đổi tên: 4 Số trận: 9.219

Liên Quân Z2869R

Trợ giá thêm -47,600đ
» Rank mùa trước: Vàng
» Tướng: 110  » Skin: 143  » Ngọc III: 200v
476,000đ 190,400đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -47,600đ. Thời gian có hạn.

Giảm 48% TOP
Liên Quân Z1048
TLT: 50% Vàng: 62K Dấu ấn: 7 Số trận: 5.400

Liên Quân Z1048

Trợ giá thêm -36,504đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 1
» Tướng: 113  » Skin: 147  » Ngọc III: 180v
468,000đ 206,856đ -15%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -36,504đ. Thời gian có hạn.