Shop Acc LQ Siêu Giảm Giá

Acc liên quân siêu giảm giá mỗi tuần và thay đổi mỗi giờ liên tục

Giảm 61%
Liên Quân Z3670
TLT: 54% Dấu ấn: 1 Thẻ đổi tên: 25 Số trận: 1.375

Liên Quân Z3670

Trợ giá thêm -30,810đ
» Rank mùa trước: Bạch Kim 1
» Tướng: 77  » Skin: 100  » Ngọc III: 180v
395,000đ 123,240đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -30,810đ. Thời gian có hạn.

Giảm 53%
Liên Quân Z3556
TLT: 59% Dấu ấn: 6 Thẻ đổi tên: 3 Số trận: 1.135

Liên Quân Z3556

Trợ giá thêm -31,302đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 2
» Tướng: 63  » Skin: 54  » Ngọc III: 240v
333,000đ 125,208đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -31,302đ. Thời gian có hạn.

Giảm 50%
Liên Quân Z3257
TLT: 54% Dấu ấn: 1 Thẻ đổi tên: 5 Số trận: 2.939

Liên Quân Z3257

Trợ giá thêm -32,500đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 1
» Tướng: 80  » Skin: 106  » Ngọc III: 160v
325,000đ 130,000đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -32,500đ. Thời gian có hạn.

Giảm 55%
Liên Quân Z3073
TLT: 51% Dấu ấn: 5 Thẻ đổi tên: 6 Số trận: 3.509

Liên Quân Z3073

Trợ giá thêm -36,540đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 1
» Tướng: 93  » Skin: 114  » Ngọc III: 150v
406,000đ 146,160đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -36,540đ. Thời gian có hạn.

Giảm 55%
Liên Quân Z837
TLT: 53% Dấu ấn: 3 Thẻ đổi tên: 2 Số trận: 2.790

Liên Quân Z837

Trợ giá thêm -37,170đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 1
» Tướng: 88  » Skin: 121  » Ngọc III: 140v
413,000đ 148,680đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -37,170đ. Thời gian có hạn.

Giảm 58% TOP
Liên Quân Z1015
TLT: 50% Vàng: 49K Dấu ấn: 5 Thẻ đổi tên: 1 Số trận: 3.252

Liên Quân Z1015

Trợ giá thêm -39,144đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 5
» Tướng: 86  » Skin: 134  » Ngọc III: 270v
466,000đ 156,576đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -39,144đ. Thời gian có hạn.

Giảm 52%
Liên Quân Z3372R
TLT: 55% Dấu ấn: 5 Thẻ đổi tên: 2 Số trận: 3.124

Liên Quân Z3372R

Trợ giá thêm -40,800đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 4
» Tướng: 98  » Skin: 153  » Ngọc III: 200v
425,000đ 163,200đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -40,800đ. Thời gian có hạn.

Giảm 56%
Liên Quân Z3068
TLT: 56% Vàng: 66K Thẻ đổi tên: 1 Số trận: 1.400

Liên Quân Z3068

Trợ giá thêm -42,416đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 4
» Tướng: 82  » Skin: 100  » Ngọc III: 130v
482,000đ 169,664đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -42,416đ. Thời gian có hạn.

Giảm 60%
Liên Quân Z156
TLT: 51% Dấu ấn: 3 Thẻ đổi tên: 1 Số trận: 2.730

Liên Quân Z156

Trợ giá thêm -42,560đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 3
» Tướng: 96  » Skin: 125  » Ngọc III: 160v
532,000đ 170,240đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -42,560đ. Thời gian có hạn.

Giảm 60%
Liên Quân Z3105
TLT: 57% Dấu ấn: 6 Thẻ đổi tên: 2 Số trận: 1.847

Liên Quân Z3105

Trợ giá thêm -44,400đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 4
» Tướng: 84  » Skin: 121  » Ngọc III: 170v
555,000đ 177,600đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -44,400đ. Thời gian có hạn.

Giảm 56%
Liên Quân Z3646
TLT: 48% Thẻ đổi tên: 7 Số trận: 2.915

Liên Quân Z3646

Trợ giá thêm -44,440đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 4
» Tướng: 107  » Skin: 159  » Ngọc III: 180v
505,000đ 177,760đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -44,440đ. Thời gian có hạn.

Giảm 52%
Liên Quân Z3001
TLT: 47% Thẻ đổi tên: 16 Số trận: 1.943

Liên Quân Z3001

Trợ giá thêm -44,544đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 5
» Tướng: 84  » Skin: 140  » Ngọc III: 120v
464,000đ 178,176đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -44,544đ. Thời gian có hạn.