Acc LQ có TOP tướng mùa cũ hoặc mới

Acc liên quân có TOP tướng cũ hoặc mới dành cho những ai có nhu cầu cao

Giảm 62% TOP
Liên Quân Z4232
TLT: 54% Thẻ đổi tên: 8 Số trận: 542

Liên Quân Z4232

Trợ giá thêm -19,304đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 3
» Tướng: 50  » Skin: 69  » Ngọc III: 70v
254,000đ 77,216đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -19,304đ. Thời gian có hạn.

Giảm 58% TOP
Liên Quân Z1015
TLT: 50% Vàng: 49K Dấu ấn: 5 Thẻ đổi tên: 1 Số trận: 3.252

Liên Quân Z1015

Trợ giá thêm -39,144đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 5
» Tướng: 86  » Skin: 134  » Ngọc III: 270v
466,000đ 156,576đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -39,144đ. Thời gian có hạn.

Giảm 46% TOP
Liên Quân Z1223
TLT: 54% Vàng: 47K Dấu ấn: 4 Thẻ đổi tên: 3 Số trận: 2.823

Liên Quân Z1223

Trợ giá thêm -40,608đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 5
» Tướng: 80  » Skin: 131  » Ngọc III: 190v
376,000đ 162,432đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -40,608đ. Thời gian có hạn.

Giảm 51% TOP
Liên Quân Z1023
TLT: 50% Dấu ấn: 9 Số trận: 6.620

Liên Quân Z1023

Trợ giá thêm -44,688đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 5
» Tướng: 100  » Skin: 123  » Ngọc III: 190v
456,000đ 178,752đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -44,688đ. Thời gian có hạn.

Giảm 51% TOP
Liên Quân Z3493
TLT: 50% Dấu ấn: 8 Thẻ đổi tên: 9 Số trận: 4.177

Liên Quân Z3493

Trợ giá thêm -44,688đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 4
» Tướng: 96  » Skin: 140  » Ngọc III: 170v
456,000đ 178,752đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -44,688đ. Thời gian có hạn.

Giảm 56% TOP
Liên Quân Z2105
TLT: 51% Dấu ấn: 4 Số trận: 3.659

Liên Quân Z2105

Trợ giá thêm -46,200đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 5
» Tướng: 90  » Skin: 119  » Ngọc III: 210v
525,000đ 184,800đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -46,200đ. Thời gian có hạn.

Giảm 60% TOP
Liên Quân Z2847
TLT: 52% Dấu ấn: 7 Thẻ đổi tên: 4 Số trận: 6.819

Liên Quân Z2847

Trợ giá thêm -46,800đ
» Rank mùa trước: Bạch Kim 2
» Tướng: 98  » Skin: 107`  » Ngọc III: 190v
585,000đ 187,200đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -46,800đ. Thời gian có hạn.

Giảm 62% TOP
Liên Quân Z1275
TLT: 56% Dấu ấn: 6 Thẻ đổi tên: 3 Số trận: 2.273

Liên Quân Z1275

Trợ giá thêm -47,576đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 4
» Tướng: 87  » Skin: 104  » Ngọc III: 150v
626,000đ 190,304đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -47,576đ. Thời gian có hạn.

Giảm 50% TOP
Liên Quân Z2869R
TLT: 47% Dấu ấn: 6 Thẻ đổi tên: 4 Số trận: 9.219

Liên Quân Z2869R

Trợ giá thêm -47,600đ
» Rank mùa trước: Vàng
» Tướng: 110  » Skin: 143  » Ngọc III: 200v
476,000đ 190,400đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -47,600đ. Thời gian có hạn.

Giảm 48% TOP
Liên Quân Z1048
TLT: 50% Vàng: 62K Dấu ấn: 7 Số trận: 5.400

Liên Quân Z1048

Trợ giá thêm -36,504đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 1
» Tướng: 113  » Skin: 147  » Ngọc III: 180v
468,000đ 206,856đ -15%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -36,504đ. Thời gian có hạn.

Giảm 57% TOP
Liên Quân Z1521
TLT: 54% Dấu ấn: 3 Thẻ đổi tên: 1 Số trận: 4.883

Liên Quân Z1521

Trợ giá thêm -48,676đ
» Rank mùa trước: Vàng
» Tướng: 101  » Skin: 112  » Ngọc III: 90v
566,000đ 194,704đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -48,676đ. Thời gian có hạn.

Giảm 51% TOP
Liên Quân Z3263
TLT: 50% Dấu ấn: 2 Thẻ đổi tên: 6 Số trận: 3.687

Liên Quân Z3263

Trợ giá thêm -49,490đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 4
» Tướng: 80  » Skin: 138  » Ngọc III: 190v
505,000đ 197,960đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -49,490đ. Thời gian có hạn.