Shop Acc LQ 900K đến 1000K

Acc liên quân có giá trên 900K đến dưới 1000K (1 triệu) chất lượng uy tín

Giảm 23%
Liên Quân Z4424
TLT: 54% Vàng: 130K Dấu ấn: 7 Thẻ đổi tên: 3 Số trận: 5.573

Liên Quân Z4424

Trợ giá thêm -92,092đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 2
» Tướng: 118  » Skin: 318  » Ngọc III: 300v
1,196,000đ 828,828đ -10%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -92,092đ. Thời gian có hạn.

Giảm 26%
Liên Quân Z4293R
TLT: 54% Vàng: 585K Dấu ấn: 18 Thẻ đổi tên: 29 Số trận: 11.545 Mác chiến tướng

Liên Quân Z4293R

Trợ giá thêm -92,352đ
» Rank mùa trước: Cao Thủ 4*
» Tướng: 118  » Skin: 290  » Ngọc III: 300v
1,248,000đ 831,168đ -10%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -92,352đ. Thời gian có hạn.

Giảm 22%
Liên Quân VIP156
TLT: 49% Vàng: 298K Dấu ấn: 14 Thẻ đổi tên: 8 Số trận: 13.699 Mác chiến tướng

Liên Quân VIP156

Trợ giá thêm -92,898đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 5
» Tướng: 118  » Skin: 306  » Ngọc III: 330v
1,191,000đ 836,082đ -10%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -92,898đ. Thời gian có hạn.

Giảm 39%
Liên Quân Z4414
TLT: 51% Vàng: 73K Dấu ấn: 7 Thẻ đổi tên: 1 Số trận: 7.264

Liên Quân Z4414

Trợ giá thêm -93,025đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 4
» Tướng: 118  » Skin: 232  » Ngọc III: 230v
1,525,000đ 837,225đ -10%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -93,025đ. Thời gian có hạn.

Giảm 39%
Liên Quân Z4090
TLT: 51% Vàng: 161K Dấu ấn: 9 Thẻ đổi tên: 45 Số trận: 6.612

Liên Quân Z4090

Trợ giá thêm -93,147đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 2
» Tướng: 118  » Skin: 242  » Ngọc III: 300v
1,527,000đ 838,323đ -10%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -93,147đ. Thời gian có hạn.

Giảm 36%
Liên Quân Z4039R
TLT: 51% Vàng: 52K Dấu ấn: 4 Thẻ đổi tên: 6 Số trận: 4.958

Liên Quân Z4039R

Trợ giá thêm -94,400đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 5
» Tướng: 116  » Skin: 243  » Ngọc III: 300v
1,475,000đ 849,600đ -10%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -94,400đ. Thời gian có hạn.

Giảm 34%
Liên Quân VIP161
TLT: 52% Vàng: 160K Dấu ấn: 11 Thẻ đổi tên: 7 Số trận: 7.657 Mác chiến tướng

Liên Quân VIP161

Trợ giá thêm -94,644đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 2
» Tướng: 118  » Skin: 299  » Ngọc III: 300v
1,434,000đ 851,796đ -10%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -94,644đ. Thời gian có hạn.

Giảm 42%
Liên Quân Z4426
TLT: 56% Vàng: 80K Dấu ấn: 16 Thẻ đổi tên: 2 Số trận: 4.235

Liên Quân Z4426

Trợ giá thêm -94,656đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 1
» Tướng: 117  » Skin: 247  » Ngọc III: 266v
1,632,000đ 851,904đ -10%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -94,656đ. Thời gian có hạn.

Giảm 54%
Liên Quân VIP163
TLT: 51% Dấu ấn: 1 Thẻ đổi tên: 5 Số trận: 4.473

Liên Quân VIP163

Trợ giá thêm -95,910đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 3
» Tướng: 116  » Skin: 201  » Ngọc III: 211v
2,085,000đ 863,190đ -10%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -95,910đ. Thời gian có hạn.

Giảm 37%
Liên Quân VIP155
TLT: 52% Vàng: 113K Dấu ấn: 11 Thẻ đổi tên: 6 Số trận: 9.021

Liên Quân VIP155

Trợ giá thêm -96,012đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 3
» Tướng: 117  » Skin: 239  » Ngọc III: 215v
1,524,000đ 864,108đ -10%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -96,012đ. Thời gian có hạn.

Giảm 58%
Liên Quân VIP164
TLT: 51% Vàng: 91K Dấu ấn: 1 Thẻ đổi tên: 2 Số trận: 2.740

Liên Quân VIP164

Trợ giá thêm -96,180đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 3
» Tướng: 68  » Skin: 103  » Ngọc III: 156v
2,290,000đ 865,620đ -10%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -96,180đ. Thời gian có hạn.