Shop Acc LQ 600K đến 700K

Acc liên quân có giá trên 600K đến dưới 700K chất lượng uy tín

Giảm 35%
Liên Quân Z4054
TLT: 52% Vàng: 226K Dấu ấn: 16 Thẻ đổi tên: 12 Số trận: 8.170

Liên Quân Z4054

Trợ giá thêm -90,187.5đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 1
» Tướng: 117  » Skin: 242  » Ngọc III: 100v
925,000đ 511,062.5đ -15%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -90,187.5đ. Thời gian có hạn.

Giảm 32% TOP
Liên Quân Z3146
TLT: 53% Vàng: 280K Dấu ấn: 19 Thẻ đổi tên: 5 Số trận: 8.547

Liên Quân Z3146

Trợ giá thêm -90,270đ
» Rank mùa trước: Cao Thủ 0*
» Tướng: 117  » Skin: 254  » Ngọc III: 200v
885,000đ 511,530đ -15%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -90,270đ. Thời gian có hạn.

Giảm 17%
Liên Quân Z1086
TLT: 50% Vàng: 335K Dấu ấn: 7 Thẻ đổi tên: 2 Số trận: 5.727

Liên Quân Z1086

Trợ giá thêm -90,387đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 2
» Tướng: 115  » Skin: 258  » Ngọc III: 130v
726,000đ 512,193đ -15%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -90,387đ. Thời gian có hạn.

Giảm 34% TOP
Liên Quân Z1704R
TLT: 50% Vàng: 167K Dấu ấn: 17 Thẻ đổi tên: 7 Số trận: 11.993 Mác chiến tướng

Liên Quân Z1704R

Trợ giá thêm -90,684đ
» Rank mùa trước: Cao Thủ 6*
» Tướng: 115  » Skin: 217  » Ngọc III: 200v
916,000đ 513,876đ -15%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -90,684đ. Thời gian có hạn.

Giảm 43%
Liên Quân Z3980R
TLT: 53% Vàng: 135K Dấu ấn: 18 Thẻ đổi tên: 12 Số trận: 6.307

Liên Quân Z3980R

Trợ giá thêm -90,886.5đ
» Rank mùa trước: Cao Thủ 10*
» Tướng: 118  » Skin: 226  » Ngọc III: 200v
1,063,000đ 515,023.5đ -15%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -90,886.5đ. Thời gian có hạn.

Giảm 14%
Liên Quân AC955
TLT: 53% Vàng: 77K Thẻ đổi tên: 7 Số trận: 4.713

Liên Quân AC955

Trợ giá thêm -93,912đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 4
» Tướng: 115  » Skin: 200  » Ngọc III: 220v
728,000đ 532,168đ -15%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -93,912đ. Thời gian có hạn.

Giảm 30% TOP
Liên Quân Z768
TLT: 50% Vàng: 725K Dấu ấn: 16 Thẻ đổi tên: 7 Số trận: 14.014

Liên Quân Z768

Trợ giá thêm -94,080đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 1
» Tướng: 115  » Skin: 237  » Ngọc III: 290v
896,000đ 533,120đ -15%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -94,080đ. Thời gian có hạn.

Giảm 42%
Liên Quân Z4118
TLT: 50% Vàng: 64K Dấu ấn: 9 Thẻ đổi tên: 12 Số trận: 8.635

Liên Quân Z4118

Trợ giá thêm -94,482đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 2
» Tướng: 116  » Skin: 244  » Ngọc III: 300v
1,086,000đ 535,398đ -15%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -94,482đ. Thời gian có hạn.

Giảm 40%
Liên Quân Z49
TLT: 52% Vàng: 153K Dấu ấn: 4 Thẻ đổi tên: 49 Số trận: 5.493

Liên Quân Z49

Trợ giá thêm -94,500đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 1
» Tướng: 115  » Skin: 213  » Ngọc III: 220v
1,050,000đ 535,500đ -15%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -94,500đ. Thời gian có hạn.

Giảm 34% TOP
Liên Quân Z1172
TLT: 56% Vàng: 79K Dấu ấn: 13 Thẻ đổi tên: 15 Số trận: 4.607

Liên Quân Z1172

Trợ giá thêm -94,644đ
» Rank mùa trước: Kim Cương 2
» Tướng: 115  » Skin: 214  » Ngọc III: 300v
956,000đ 536,316đ -15%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -94,644đ. Thời gian có hạn.

Giảm 37%
Liên Quân Z3963R
TLT: 51% Vàng: 128K Dấu ấn: 9 Thẻ đổi tên: 13 Số trận: 7.388

Liên Quân Z3963R

Trợ giá thêm -94,783.5đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 5
» Tướng: 118  » Skin: 234  » Ngọc III: 120v
1,003,000đ 537,106.5đ -15%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -94,783.5đ. Thời gian có hạn.

Giảm 13%
Liên Quân L128
TLT: 50% Vàng: 359K Dấu ấn: 13 Số trận: 11.325

Liên Quân L128

Trợ giá thêm -126,672đ
» Rank mùa trước: Tinh Anh 2
» Tướng: 115  » Skin: 212  » Ngọc III: 180v
728,000đ 506,688đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -126,672đ. Thời gian có hạn.