Shop Acc LQ Có Mức Rank Bạch Kim

Acc liên quân có thứ hạng rank bạch kim chất lượng uy tín

Giảm 65%
Liên Quân Z4234
TLT: 64% Thẻ đổi tên: 3 Số trận: 539

Liên Quân Z4234

Trợ giá thêm -25,060đ
» Rank mùa trước: Bạch Kim 1
» Tướng: 50  » Skin: 58  » Ngọc III: 90v
358,000đ 100,240đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -25,060đ. Thời gian có hạn.

Giảm 50%
Liên Quân Z4310R
TLT: 58% Thẻ đổi tên: 8 Số trận: 1.213

Liên Quân Z4310R

Trợ giá thêm -26,600đ
» Rank mùa trước: Bạch Kim
» Tướng: 72  » Skin: 106  » Ngọc III: 80v
266,000đ 106,400đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -26,600đ. Thời gian có hạn.

Giảm 66%
Liên Quân Z4361
TLT: 50% Thẻ đổi tên: 2 Số trận: 2.326

Liên Quân Z4361

Trợ giá thêm -27,472đ
» Rank mùa trước: Bạch Kim 4
» Tướng: 73  » Skin: 82  » Ngọc III: 120v
404,000đ 109,888đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -27,472đ. Thời gian có hạn.

Giảm 69%
Liên Quân Z4261
TLT: 49% Thẻ đổi tên: 4 Số trận: 1.460

Liên Quân Z4261

Trợ giá thêm -27,590đ
» Rank mùa trước: Bạch Kim 2
» Tướng: 55  » Skin: 79  » Ngọc III: 130v
445,000đ 110,360đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -27,590đ. Thời gian có hạn.

Giảm 61%
Liên Quân Z3670
TLT: 54% Dấu ấn: 1 Thẻ đổi tên: 25 Số trận: 1.375

Liên Quân Z3670

Trợ giá thêm -30,810đ
» Rank mùa trước: Bạch Kim 1
» Tướng: 77  » Skin: 100  » Ngọc III: 180v
395,000đ 123,240đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -30,810đ. Thời gian có hạn.

Giảm 67%
Liên Quân Z4230
TLT: 91% Thẻ đổi tên: 1 Số trận: 133

Liên Quân Z4230

Trợ giá thêm -32,868đ
» Rank mùa trước: Bạch Kim 5
» Tướng: 38  » Skin: 63  » Ngọc III: 10v
498,000đ 131,472đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -32,868đ. Thời gian có hạn.

Giảm 66%
Liên Quân Z4091
TLT: 54% Dấu ấn: 2 Thẻ đổi tên: 1 Số trận: 1.482

Liên Quân Z4091

Trợ giá thêm -32,912đ
» Rank mùa trước: Bạch Kim 1
» Tướng: 81  » Skin: 97  » Ngọc III: 130v
484,000đ 131,648đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -32,912đ. Thời gian có hạn.

Giảm 60%
Liên Quân Z2778
TLT: 49% Thẻ đổi tên: 4 Số trận: 3.866

Liên Quân Z2778

Trợ giá thêm -36,480đ
» Rank mùa trước: Bạch Kim 1
» Tướng: 91  » Skin: 125  » Ngọc III: 210v
456,000đ 145,920đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -36,480đ. Thời gian có hạn.

Giảm 50%
Liên Quân Z3783
TLT: 54% Dấu ấn: 5 Thẻ đổi tên: 1 Số trận: 2.392

Liên Quân Z3783

Trợ giá thêm -36,800đ
» Rank mùa trước: Bạch Kim 1
» Tướng: 92  » Skin: 116  » Ngọc III: 180v
368,000đ 147,200đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -36,800đ. Thời gian có hạn.

Giảm 45%
Liên Quân Z3631
TLT: 64% Thẻ đổi tên: 14 Số trận: 1.312

Liên Quân Z3631

Trợ giá thêm -44,550đ
» Rank mùa trước: Bạch Kim 2
» Tướng: 64  » Skin: 149  » Ngọc III: 130v
405,000đ 178,200đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -44,550đ. Thời gian có hạn.

Giảm 51%
Liên Quân Z2863
TLT: 53% Dấu ấn: 3 Số trận: 3.461

Liên Quân Z2863

Trợ giá thêm -44,688đ
» Rank mùa trước: Bạch Kim 5
» Tướng: 96  » Skin: 121  » Ngọc III: 160v
456,000đ 178,752đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -44,688đ. Thời gian có hạn.

Giảm 57%
Liên Quân Z4355
TLT: 51% Thẻ đổi tên: 1 Số trận: 3.608

Liên Quân Z4355

Trợ giá thêm -45,150đ
» Rank mùa trước: Bạch Kim 1
» Tướng: 80  » Skin: 88  » Ngọc III: 170v
525,000đ 180,600đ -20%

Acc đang có chương trình trợ giá thêm -45,150đ. Thời gian có hạn.